През месец юни 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, Национални асоциации, университети, Научни институти и опитни станции към Селскостопанска академия, Министерство на земеделието, храните и горите с Българска агенция по безопасност на храните чрез нейните Областни дирекции и Изпълнителна агенция по лозата и виното,  организира и проведе петнадесет броя съвместни информационно-обучителни семинара, от които 10 бр. присъствени и 5 броя в онлайн формат. В семинарите взеха участие 359 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец юни 2021 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Особености и основни моменти в растителната защита при биологично отглеждани овощни култури 04.06.2021 г. Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" TOO - Шумен
Новости при прилагане на фитосанитарния контрол в растениевъдството и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждане на селскостопански животни 09.06.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали TOO - Кърджали
Пчели и пестициди. Защо умират пчелите? Селекция и майкопроизводство в България 16.06.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Ловеч
Нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България. Създаване, селекция и качества 18.06.2021 г. Институт по розата и етеричномаслените култури – гр. Казанлък TOO - Стара Загора
Особености при резитба на костилкови овощни насаждения (праскови, кайсии и череши). Демонстрация на машина за контурна резитба 23.06.2021 г. Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" TOO - Русе
Добри практики в европейското и българското земеделие за опазване на биоразнообразието 23.06.2021 г. Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" TOO - Шумен
Производство на ранни картофи 24.06.2021 г. Опитна станция по картофите и планинско земеделие – гр. Самоков TOO - Кърджали
Иновации и иновативни технологии в зеленчукопроизводството 24.06.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Монтана
Добри практики на растителнозащитни мероприятия при костилкови овощни култури 24.06.2021г. Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян TOO - Габрово
Развъдни и технологични пътища за повишаване на продуктивността на овцете и козите 25.06.2021 г. Тракийски университет - Стара Загора TOO - Сливен
Технологии за интензивно отглеждане на ябълки и череши 25.06.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Бургас
Подобряване състоянието и екологосъобразно използване на естествените ливади и пасища 25.06.2021 г. Институт по фуражните култури – гр. Плевен TOO - Ловеч
Възможности за сдружаване в сектор етеричномаслени култури и черупкови плодове 28.06.2021 г. МЗХГ, Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ TOO - Стара Загора
Торене на лозата 29.06.2021 г. Изпълнителна агенция по лозата и виното - Териториално звено гр.  Благоевград TOO - Благоевград
Добри земеделски практики за намаляване и смекчаване ефекта на климатичните промени. Конверсационно земеделие (No-till технология) и опазване на почвите. Физични и биологични аспекти на почвеното здраве в консервационното земеделие 30.06.2021 г. Асоциация на българските Но-Тилъри TOO - Добрич
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Особености и основни моменти в растителната защита при биологично отглеждани овощни култури“ – доц. д-р Кирил Славов, който е експерт в областта на овощарството подробно запозна присъстващите с особеностите в растителната защита при биологично производство на овощните видове, като акцентира на изискванията и нормативните документи от националното и европейското законодателство, регламентиращи това производство. Втората част на мероприятието имаше практическа насоченост - демонстрация на резитби в сливовата овощна градина на земеделски стопанин от с. Царев брод, община Шумен. По време на демонстрацията лекторът показа как се извършва резитба на плододаващи дървета от сливи и обърна внимение на санитарните резитби като превантивна мярка за борба с редица болести и неприятели по овощните видове.
 • Лектори на присъствения семинар с тема „Новости при прилагане на фитосанитарния контрол в растениевъдството и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждане на селскостопански животни“ са представители на Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Кърджали и Териториална организация на Научно-техническите съюзи – Кърджали. Те представиха актуални теми, отнасящи се за необходимия набор от документи и стъпки за регистрация на животновъдните обекти по чл. 137 от Закона за ветеринарноведицинската дейност; изисквания при попълване на дневниците за растителна защита и необходими документи при закупуване на овощен посадъчен материал и др.интересуващи земеделските стопани. На семинара присъства и д-р Георги Грозев, директор на ОДБХ в гр. Кърджали. Д-р Тодор Митков, началник-отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ – Кърджали, запозна присъстващите с основните важни и актуални ветеринарномедицински, зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти и прилагането на мерки за биосигурност в тях и акцентира върху задълженията на собствениците на животновъдни обекти за достигане и поддържане на стандартите в животновъдството. Другият лектор - Иво Георгиев, гл. експерт в отдел „Растителна защита“ при ОДБХ - Кърджали, който информира участниците с правилата при употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ), изискванията за регистрация и въвеждане на данни в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), дейностите, произтичащи от Системата за събиране на опаковки от ПРЗ.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Пчели и пестициди. Защо умират пчелите? Селекция и майкопроизводство в България“ – проф. Пламен Петров, запозна участниците с yчocтниците с проблеми сварзани с отравянето на пчелите от използвани пестициди, водещо до частично или пално унищожаване на пчелните семейства. Лекторът подробно информира присъстващите за методите на селекция и производство на пчални майки в личните пчелини иотговори на въпроси, свйрзани с темата, от които се интересуваха участниците.
 • Лекторът присъствения семинар с демонстрация на тема „Нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България. Създаване, селекция и качества“  -          доц. д-р Станко Станев запозна участниците с различни - нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България. Подробно информира участниците с технологията на отглеждане на новите сортове лавандула, с начина на селекция и основните им качества. Присъстващите имаха възможност да разгледат на място голяма част от създадените нови сортове.
 • Лекторът на присъствения семинар с демонстрация с тема „Особености при резитба на костилкови овощни насаждения (праскови, кайсии и череши). Демонстрация на машина за контурна резитба“ – доц. д-р Кирил Славов, запозна нагледно в с. Черешово, община Сливо поле, област Русе участниците с целите на лятната резитба при костилкови овощни насаждения (череши, кайсии, праскови), нейното значение и тънкости при основните операции – филизене, пензиране, просветляване на короната.  Лекторът подчерта, че за да бъде качествена резитбата – трябва да се направи задълбочен анализ и да се приложи индивидуален  подход при извършването й, в зависимост от сортовете, възрастта на овошките, предназначението им и др. доц. Кирил Славов е експерт в областта на овощарството с дългогодишен теоретичен и практически опит опит на демонстрацията присъстваха овощари от областта. По време на семинара бе демонстрирана  и машина за прецизна контурна резитба при кайсии. Участнците се запознаха със  следните предимства и ползи на машината: специално адаптирана за конфигурацията на всеки вид овощна градина; краткосрочно възвръщане на инвестициите; намаляване на разходите;  80 % намаляване времето за подрязване;  навременно подрязване за добро здраве на овошките и намаляване рисковете от заболявания; подобряване осветеността на дървесната корона; по-добър вид на плодовете и като цяло повече светлина в целия масив; възможности за преструктуриране на овощните градини. Срещата премина с голям интерес от страна на земеделските стопани, поставяйки конкретни въпроси свързани с темата.
 • Лекторът на онлайн семинара на тема „Добри практики в европейското и българското земеделие за опазване на биоразнообразието“ – ас. Димитър Димитров запозна присъстващите с новите европейски директиви за стимулиране на добрите земеделски практики и прехода към биологично земеделие, както и защо е важно биоразнообразието за растениевъдството. Освен това разясни основните принципи на агролесовъдството, информира за значението на агро-екосистемните услуги. Обърна внимание и отдели време на „Зеленета сделка“ в контекста на на Общата аграрна политика, на инициативата „От фермата до трапезата“ и „Стратегията за биоразнообразие“ и прилагането им в България и в частност в селското стопанския сектор.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Производство на ранни картофи“ – гл. ас. Виолетка Благоева информира присъстващите с климатичните и почвените условия, подходящи за производство на ранни картофи и основните елементи от технологията им на отглеждане – сортове, предпосадъчна подготовка на почвата, торене, срокове и схеми на засаждане, грижи през вегетацията, добиви. По време на демонстрацията участниците се запознаха с растежа и развитието на пет сорта ранни и средно ранни картофи. Бяха експонирани клубени от тези сортове.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Иновации и иновативни технологии в зеленчукопроизводството“ – доц. Димка Хайтова запозна участниците с биологичните изисквания, изисквания към сортовете и сортовата структура на зеленчукови видове. Пред участниците бяха представени иновативни технологични решения при прибирането, съхранението, етикетирането и окачествяването на зеленчуковата продукция. В породилата се дискусия възникнаха въпроси за най-подходящите сортове домати и пипер за регион Монтана. Беше посетено стопанството на г-жа Василена Лазарова, където доц. Хайтова направи преценка за състоянието на зеленчуковите насаждения и бяха обсъдени необходимите грижи за тяхното отглеждане. Тази оценка беше направена както на зеленчуците на открито производство, така и на зеленчуците засети в оранжериите. От страна на участниците в демонстрацията бяха зададени въпроси и бяха изяснени обстоятелства по отношение на добрите практики при торенето на зеленчуковите култури с различните видове торове.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Добри практики на растителнозащитни мероприятия при костилкови овощни култури“ – доц. д-р Николинка Маринова изнесе презентация на тема: „Определяне на оптимални срокове за растителнозащитни мероприятия при костилкови овощни култури“ и на тема „Основни болести и неприятели при костилковите овощни култури и методи за борба с тях“. Лекторът препоръча да се използват само разрешени препарати за растителна защита (ПРЗ), които да са правилно дозирани и навременно приложени съобразно микроклиматичните условия, с цел постигане на оптимална ефикасност. Фермерите бяха запознати с подходящи сортове сливи за района на област Габрово. Специално внимание  бе обърнато на изисквания към посадъчния материал.   По време на семинара бяха дискутирани въпроси свързани с необходимостта от прилагане на добри практики при торене и обработка на почвата  при костилковите овощни култури. В опитната станция към ИПЖЗ - филиал Дряново, се проведе  демонстрация за правилно приготвяне и прилагане на разтвори за растителнозащитни мероприятия.
 •  Лекторът на присъствения семинар с тема „Развъдни и технологични пътища за повишаване на продуктивността на овцете и козите“ – проф. дсн Радослав Славов запозна присъстващите с продуктивните качества на овцете и козите – вълнодайност, месодайност и млечност, като беше акцентирано на факторите от които те завися. Присъстващите бяха информирани и за различните начини за повишаване количеството и подобряване качеството на получената вълна, с биологичните възможности за повишаване производството на месо от овцете и козите, с основните признаци на месодайността и качествените характеристики на месото. Обсъдени бяха възможностите за отглеждане и развъждане на различни породи овце и кози за мляко и условията за получаване на чисто и качествено мляко. Разгледани бяха изискванията и особеностите при хранене на различни категории овце и кози, репродукцията и физиологичните особености на размножаване при овце и кози, технологичните изисквания и хуманно отношение при отглеждането им. Лекторът отговори на всички въпроси, които поставиха фермерите и даде конкретни насоки и препоръки които фермерите да приложат в стопанствата си.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Технологии за интензивно отглеждане на ябълки и череши“ – доц. д-р Антон Йорданов запозна присъстващите с най-важните особености при интензивно отглеждане на ябълки и череши в т.ч. подходящи подложки, сортове,видове резитба, напояване и поддържане на почвената повърхност.  По време на дискусията лекторът отговори на въпросите задедени му от присъстващите, относно  най-подходящите подложки и  сортове за района,  формиране на дърветата чрез подходящи резитби, използване на подпорни конструкции, мерки за преодоляване на щети от неблагоприятни природни явления като обилни дъждове и градушки, борба с основни вредители по културите и др. 
 •  Лекторът на онлайн семинара с тема „Подобряване състоянието и екологосъобразно използване на естествените ливади и пасища“ – проф. д-р Анелия Кътова представи две презантация на тема: ”Технологични решения за поддържане и подобряване на естествени ливади и  пасища. Създаване и използване на сяти пасищни тревостои", с които информира аудиторията за различни технологични решения за поддържане и подобряване на състоянието на естествените ливади и пасища, както и методите за създаване и използване на времени (сяти) пасищни тревостои. Направено бе описание на различните видове житни и бобови треви, както и сортови описания на новосъздадените житни и бобови тревни видове. Лекторът обърна внимание на технологията на затревяване на площи – избор на подходящо място; подготовка на площите за затревяване; обработка на почвата;  торене; избор на подходящи треви и тревни смески; сеитба; борба с плевелите. Представени бяха примерни тревни смески, съобразно почвено-климатичните условия, начин на използване, стопански животни. Лекторът демонстрира и сеитбената норма по видове треви при различни тревни смески и разяснен начина на използване на тревостоите – приготвяне на сено; изпасване на сятите тревостои- използвани системи за паша и изисквания при паша.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Възможности за сдружаване в сектор етеричномаслени култури и черупкови плодове“ – г-жа Елена Александрова от дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ към Министерство на земеделието, храните и горите запозна участниците с възможностите за сдружаване на земеделските стопани в сектори “етеричномаслени култури“ и „черупкови плодове“. Представи нормативните изисквания към организациите на производители в сектори “етеричномаслени култури“ и „черупкови плодове“ и процедурите за тяхното признаване. По време на възникналата дискусия бяха обсъдени и важни въпроси касаещи бъдещите организации на производители:

– адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации;

– съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;

– установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите;

– други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

- Минимум 6 земеделски производители могат да създадат организация на производители. За признаване на група производители се изисква сдружаването на поне 4-ма.

- Към списъка на членовете – производители се прилага справка (в таблица) за всеки член – трите имена на члена, брой животни, местонахождение на фермите, производство – годишно на месо, мляко, или производство на земеделски култури, местонахождение на площите, производство – количество (тон или кг.).

 •  Лекторът на онлайн семинара с тема „Торене на лозата“ – гл. инспектор Любомир Терзиев от Изпълнителна агенция по лозата и виното, предостави информация относно потребността от торене на лозата в зависимост от физиологичните особености на лозата, определяне на нормите на торене при лозовите насаждения, видове торове, подходящо време за торене и начините на торене. Участниците бяха запознати с видовете азотни торове, нормите на торене, които ще се внасят в почвата. Лекторът подробно запозна стопаните с листното подхранване, чрез което се осигуряват необходимите хранителни вещества (макро и микро елементи), обикновено в критични периоди от развитието на лозите и неблагоприятни условия, когато усвояването на хранителни елементи от корените е затруднено - подхранване с торове, съдържащи желязо (Fe) и магнезий (Mg) - при неинфекциозна хлороза; подхранване с торове, съдържащи бор (B), молибден (Mo) и манган (Mn) - при липса или силно понижено залагане на плодни пъпки и нарушено плододаване; подхранване с торове, съдържащи калций (Ca) за заздравяване на ципите на зърната в гроздовете. В края на презентацията инспектор Терзиев представи на участниците машини за внасяне на минерални торове, чрез повърхностно разхвърляне, машини за внасяне на минерални торове, инкорпориране в почвата и машини за внасяне на органични торове.
 • Лектори на онлайн семинара с тема „Добри земеделски практики за намаляване и смекчаване ефекта на климатичните промени. Конверсационно земеделие (No-till технология) и опазване на почвите. Физични и биологични аспекти на почвеното здраве в консервационното земеделие“ – Александър Китев-председател и  Петя Стоянова - представители на Асоциацията на българските Но-Тилъри представиха па идна презентация и отговориха на въпроси. В своята презентация г-н Александър Китев разясни -  какво представлява консервационно земеделие и начините, по коита в света наричат No-Till, а именно безоранна технология, директна сеитба, нулева обработка на почвата, регенеративно земеделие и ресурсоспестяващо земеделие, като подчерта, че консервационното земеделие е подход за управление на агроекосистемите. Подробно описа последователните действия, които трябва да се приложат при този тип земеделие, с цел преодоляване предизвикателствата на климата, пестенето на ресурси и намаляване себестойността на произведената продукция. Представи основните фактори при избор на покривни култури: каква е ожънатата култура, кога ще извършим сеитбата, как ще изберем да унищожим ПК, какво планираме да засеем на полетата в бъдеще и какви са нашите цели, когато се подготвя микса от покривни култури. Вторият лектор – г-жа Петя Стоянова представи основните аспекти на консервационното земеделие за запазване на почвеното здраве  и разликите между този вид земеделие и конвенционалното земеделие. Акцентира върху прилагането на консервационно земеделие и ролята му за запазване цялостта на почвените хоризонти и техните функции, на почвеното биорознообразие и вредата от водна и ветрова ерозия. При проведената дискусия беше проявен интерес към основните теми на мероприятието, като бяха зададени бяха допълнителни въпроси: най-подходящото четириполно сеитбообращение за района на Тракийската низина за фирма занимаваща се със зърнопроизводство и прилагаща консервационно земеделие и използването на No-till технология при отглеждане на зеленчуци.

В проведените семинари, експертите на Национална служба за съвети в земеделието представиха начина на предоставяне на специализирани консултантски услуги от страна на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. или информираха участниците с очакваните приеми през настоящата година по подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

По време на семинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и активност като задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/