Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти и други заинтересовани лица в областта на земеделието 

Период: януари и февруари 2024 г.

Общ брой събития: 12 броя събития (12 бр. присъствени, от които 4 бр. с демонстрация)

Общ брой участници:  301 

Тема

Дата на провеждане

Съорганизатор/участвали организации

Звено – организатор от НССЗ

Професионално пчеларство - съвременни технологични решения, профилактика и борба срещу болести и неприятели при пчелите

25.01.2024 г.

земеделски стопанин

(професионален пчелар)

TOO - Хасково

Въвеждане на предварителните условия в социалната сфера по ОСП - спазване на трудовото законодателство и осигуряване на ЗБУТ в земеделието, Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA)

6.02.2024 г. ТД Инспекция по труда - Сливен TOO - Сливен

Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване на продуктовите прояви на дърветата

16.02.2024 г. Институт по земеделие - Кюстендил, ССА TOO - Кюстендил

Нови моменти в изисквания за употребата на ПРЗ. Как да попълним правилно дневник за растително-защитните мероприятия

20.02.2024 г. ОДБХ - Кърджали TOO - Кърджали

Предизвикателства и основни фактори за пролетното развитие на пчелните семейства. Новости в профилактиката на вароатозата

24.02.2024 г.

Институт по животновъдни науки - Костинброд, ССА

TOO - Кърджали

Технологични решения и особености при резитбите на различните видове овощни насаждения в периода на плододаване

27.02.2024 г. Шуменски университет "Е. К. Преславски" TOO - Силистра
Млечно говедовъдство - съвременни технологични тенденции 27.02.2024 г. Национален съюз на говедовъдите в България TOO - Хасково

Тенденции, системи  и добри практики в резитбените операции  при семковите овощни насаждения

28.02.2024 г. Институт по земеделие - Кюстендил, ССА TOO - Благоевград

Интегриране на пчеларските стопанства чрез сдружения и кооперативи - важни аспекти като възможност за подобряване на пазарните им позиции

28.02.2024 г. Русенски университет "А. Кънчев" TOO - Русе

Нови моменти в изискванията за употреба на продукти за растителна защита и осъществяване на самоконтрол от земеделските стопани. Прилагане на Наредба № 12/23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на ПРЗ

29.02.2024 г. ОДБХ - Ловеч TOO - Ловеч

Управление на малкия и семейния агробизнес - ефективно използване на наличните ресурси в земеделските стопанства

29.02.2024 г. СУ "А. Димитрова" -  Плевен TOO - Плевен

Добри растителнозащитни практики в контрола на болестите и неприятелите по овощните култури - кайсии, сливи и череши      

29.02.2024 г.

Шуменски университет "Е. К. Преславски"

 TOO - Силистра

Акценти от проведените семинари:

1. Присъствен семинар „Професионално пчеларство - съвременни технологични решения, профилактика и борба срещу болести и неприятели при пчелите“ в Хасково с лектор Борис Бормалийски, професионален пчелар

☺ Съвременни технологични решения в пчеларството

☺ Профилактика и борба срещу болести и неприятели

☺ Добри практики за стоково производство на пчелен мед и пчелни продукти

☺ Конкурентни начини за пазарно присъствие - организации на производители, участия в базари и изложения и къси вериги на доставки.

 2. Присъствен семинар „Въвеждане на предварителните условия в социалната сфера по ОСП  - спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за работещите в земеделието Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA)“ в Сливен с лектор Красимира Димова, главен инспектор в дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Сливен от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

☺  Изисквания за законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство

☺ Организация, управление на дейности и изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - ЗБУТ в земеделските стопанства

☺ Основни задължения на работодателя съгласно Кодекса на труда и Закона за безопасни условия на труд, задължения на работника за спазване на трудовите правоотношения

☺ Онлайн инструмента за оценка на риска на ЕС – OiRA; работа със системата за електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“ и начина за достъп до „Електронни удостоверения“.

3. Присъствен семинар с демонстрация „Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване на продуктовите прояви на дърветата“ в овощната градина на земеделски стопанин Валентин Иванков в с. Багренци и с лектор проф. д-р Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил, ССА

☺ Важни принципи и практики при резитбата за формиране и плододаване на круши

☺ Демонстрация на  резитба за формирането на вретеновидната корона

☺ Особености при изграждането на конструкции при крушата

☺ Подходящи подложки при засаждане на круши, устойчиви сортове и растително-защитни грижи.

4. Присъствен семинар „Нови моменти в изисквания за употребата на продукти за растителна защита. Как да попълним правилно дневник за растително-защитните мероприятия“ в Кърджали с лектори Соня Новодрянова, началник-отдел „Растителна защита“, и Иво Георгиев, главен инспектор към ОДБХ

☺ Изисквания и правила при употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ)

☺ Срокове и документи за регистрация на отглежданите култури в Официалния регистър на професионалните оператори

☺ Как се води дневникът на растителнозащитните мероприятия

☺ Изисквания при уведомяване до собствениците на пчелини за предстоящи третирания с ПРЗ чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).

5. Присъствен семинар с демонстрация „Предизвикателства и основни фактори за пролетното развитие на пчелните семейства. Новости в профилактиката на вароатозата“ в Кърджали с лектор доц. д-р Пламен Христов от Института по животновъдни науки – Костинброд

☺ Основни мероприятията, които трябва да се извършват според периода на пролетното развитие

☺ Стимулиране на развитието на пчелните семейства през отделните етапи от развитие на колонията

☺ Методи и средства за ефикасна борба с вароатозата - използвани биологични лекарства, схеми на третиране на пчелните семейства в началото и по време на активния сезон, забранени за използване препарати

☺ Механизми за недопускане на роене с демонстрация на методи за борба с роенето.

6. Присъствен семинар с демонстрация „Технологични решения и особености при резитбите на различните видове овощни насаждения в периода на плододаване“ в овощната градина на земеделския стопанин Нина Маринова, в местността „Осми пост“ в землището на гр. Силистра и с лектор доц. д-р Димитър Димитров от Шуменския университет „Е. К. Преславски“

☺ Особености при резитби на различни овощни видове в период на пълно плододаване – семкови (ябълка и круша) и костилкови (слива, праскова, череша и вишна)

☺ Демонстрация на дезинфекция на инструментите

☺ Демонстрационни резитби на праскова, кайсия, слива, круша и ябълка, придружени с подробни и практични съвети.

7. Присъствен семинар „Млечно говедовъдство - съвременни технологични тенденции“ в Димитровград с лектор Михаил Михайлов, изпълнителен директор на Национален съюз на говедовъдите в България

☺ Състоянието на млекодайното говедовъдство в Европа и България

☺ Тънкости при производството на юници за постигане на висока продуктивност според породите млекодайни говеда

☺ Примери за успешно управление на млечна ферма и значението на браншовите съюзи.

8. Присъствен семинар с демонстрация „Тенденции, системи  и добри практики в резитбените операции  при семковите овощни насаждения“ в в овощната градина на земеделския стопанин Мустафа Бошнак в с. Лъжница и с лектор проф. д-р Димитър Сотиров от Институт по земеделие – Кюстендил

☺ Теоретична част за основните принципи при резитбените операции за овощни семкови видове – ябълки и круши, а след това и демонстрация

☺ Добри практики в резитбените операции при ябълки и круши

☺ Демонстрация на формиране на короните, съкращаване на продължителите на водача и скелетните клони.

9. Присъствен семинар „Интегриране на пчеларските стопанства чрез сдружения и кооперативи - важни аспекти като възможност за подобряване на пазарните им позиции“ в Русе с лектор доц. д.н. Любомир Любенов от Русенски университет „Ангел Кънчев“

☺ Причини за формиране на интеграционните взаимоотношения, какво представляват сдружението и кооперативът

☺ Представяне на модел на организационна структура на маркетинг кооператив

☺ Използването на маркетингови канали за реализация на пчелен мед

☺ Споделен опит от пчеларски обединения относно транспортиране и складиране на пчелния мед, оформяне на партидите, лабораторни анализи на меда, търсенето на пазари и практически мероприятия.

10. Присъствен семинар „Нови моменти в изискванията за употреба на продукти за растителна защита и осъществяване на самоконтрол от земеделските стопани. Прилагане на Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита“ в Ловеч с лектор Светослав Стефанов, началник отдел Областна дирекция за безопасност  на храните – Ловеч

☺ Условия и реда на употреба на продукти за растителна защита; контрол при употребата на ПРЗ

☺ Водене на Дневници за проведени растително-защитни мероприятия и торене съгласно разпоредбите на Наредба № 12 от 23 август 2023г. за условията и реда за употреба на ПРЗ

☺ Регистрация и работа в електронна система за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД).

11. Присъствен семинар „Управление на малкия и семейния агробизнес - ефективно използване на наличните ресурси в земеделските стопанства“ в Плевен  с лектор Гергана Гатова-Маринова, преподавател по „Технологии и предприемачество“ в Средно училище „Анастасия Димитрова“ - Плевен

☺ Видове фирми в агробизнеса. Избор на подходяща организационна форма в зависимост от вида на селскостопанската дейност (регистрация като ЗП, по Търговския закон или като ЕТ) - предимства и недостатъци.

☺ Управление и организация на малкия и семейния агробизнес - планиране на дейността. Желано позициониране на пазара, придобиване на определена техника и сгради или постигане на определени финансови показатели.

☺ Особености на доброто финансово управление като залог за успешен бизнес. Източници на оборотни средства и източници на инвестиционни средства.

11. Присъствен семинар „Добри растителнозащитни практики в контрола на болестите и неприятелите по овощните култури - кайсии, сливи и череши“ в Силистра с лектор проф. Веселин Арнаудов от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"           

☺ Анализ на проблемите при контрола на болестите и неприятелите по костилковите овощни насаждения

☺ Превантивни мерки за контрол на болестите при кайсия, слива и череша

☺ Нови и разрешени средства за растителна защита – добри и вредни ефекти

По време на семинарите участниците бяха информирани с  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г. Също така по време на тематичните събития бяха представени и възможностите за подпомагане на малки стопанства и на млади земеделски стопани по  интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 - 2027 г.

 

    Посетете FACEBOOK страницата на НССЗhttps://www.facebook.com/NAAS.BG/ и 

    YouTube канала на НССЗhttps://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos