На 13 март 2019 г. в гр. Добрич се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Добрич) и Национална агенция по приходите (Териториална дирекция на НАП Варна - офис Добрич) на тема: „Данъчно облагане и социално осигуряване на земделските стопани“.

На мероприятието присъстваха 27 земеделски стопани.

Г-жа Антоанета Иванова, началник отдел „Услуги за клиента“ при ТД на НАП Варна, офис Добрич нагледно представи примери за особеностите при деклариране и плащане на данъци от физически лица, регистрирани като земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани. Присъстващите бяха запознати с реда, сроковете и начините за подаване на годишна данъчна декларация ( ГДД ) по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ ).  Представен бе редът за облагане доходите на едноличните търговци ( ЕТ ) и облагането на физически лица земеделски стопани, избрали да облагат доходите си като ЕТ ( по чл.29а от ЗДДФЛ ). Експертът припомни, че ако регистрираните земеделски стопани са избрали облагане по чл.29а от ЗДДФЛ, то следва да прилагат този ред минимум 5 последователни години като не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа. Коментирани бяха и основните грешки, допускани при деклариране на доходите от земеделска дейност. Г-жа Иванова отбеляза, че при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства след срока за подаване на ГДД ( 30 април ), данъчнозадължените лица имат право еднократно в срок до 30 септември да правят промени в подадената ГДД.

Деница Михайлова, инспектор по приходите при ТД на НАП Варна, офис Добрич представи пред фермерите действащото законодателство относно социалното осигуряване на земеделските стопани. Г-жа Михайлова напомни, че регистрираните земеделски стопани, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция и придобили доходи от продажбата й през съответната година са задължени да определят окончателен размер на осигурителния си доход и дължимите осигурителни вноски. При определяне на годишния осигурителен доход тези лица не следва да вземат предвид сумите, получени под формата на държавни помощи и субсидии, тъй като тези средства са подпомагане във връзка с изпълнение на определени национални мерки или реализиране на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, а не възнаграждения за положен труд. Експертът припомни какви декларации подават регистрираните земеделски стопани физически лица и в какви срокове.

По темата „ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по ПРСР 2014-2020 г. гл. експерт Геновева Занева от НССЗ-ТОО Добрич представи условията и изискванията към кандидатите за подпомагане по подмярка 6.3 „ Стартова помощ за развитието на малки стопанства „.На присъстващите бе обърнато внимание, че при декларирано желание от страна на фермерите може да им бъде оказано съдействие при подаване на проектното предложение чрез ИСУН 2020 - Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.


Главен експерт Маринела Георгиева представи пред аудиторията как НССЗ подкрепя малките и младите земеделски стопани, какви са възможностите за подпомагане през 2019 г., в т.ч. по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“
Семинарът завърши с дискусия по представените теми, на която присъстващите задаваха въпроси, свързани с конкретни казуси и процедури по отношение деклариране на доходите, промяна във вида осигуряване, начина на изчисляване и доказване на доходи от земеделска дейност за предходната година във връзка с подаване на проектно предложение по подм. 6.3.