На 14 март 2019 г. в град Кърджали се проведе съвместна информационна среща -семинар на НССЗ (ТОО - Кърджали), Земеделски институт - гр. Стара Загора към Селскостопанска академия (ССА) и Териториална организация на научно–техническите съюзи (ТО) на (НТС) - гр. Кърджали на тема: „Съвременни проблеми при развъждането и селекцията на едри и дребни преживни животни“.

На семинара присъстваха 35 човека, основно животновъди от област Кърджали представители на земеделски структури в областта.

Лектор на семинара беше проф. Живко Кръстанов от Земеделски институт - гр. Стара Загора. Той запозна присъстващите със същността и целите на селекцията - по-висока продуктивност, по-качествена продукция, опазване на националния генофонд. Лекторът направи паралел в подхода на селекцията при животните в миналото и днес. Проф. Кръстанов информира участниците за нормативната база в областта на селекцията, промените в нея, обхвата и приложението на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година. Наблегна на класическите методи на развъждане при преживните животни, оценката и управлението на генетичното вариране. Спря се на новите селекционни признаци в животновъдството, еволюцията на развъдните цели и същността на геномната селекция.

Експерти от ТОО-Кърджали запознаха участниците с условията, необходимите документи и възможностите за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и схемите за директни плащания.

Семинарът завърши с дискусия относно провеждане на развъдно-подобрителна работа в стадата, проблемите в животновъдството и трудности,  които срещат животновъдите при кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г.