На 11 април 2019 г. в  гр. Видин се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Видин) и Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (НАП) - Офис Видин на тема: „Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските стопани”.

На срещата присъстваха 14 земеделски стопани, мнозинството от тях са настоящи и бивши бенефициенти на службата.

Лектор на семинара бе г-жа Милена Борисова, експерт в ТД на НАП – В. Търново, офис Видин. Предоставена беше актуална информация, свързана с данъчното законодателство, в т. ч.: по-важни срокове, данъчни и осигурителни задължения на регистрираните земеделски стопани, основни положения в ЗДДФЛ и ЗДДС, касаещи земеделската дейност. Основен акцент бяха годишните данъчни декларации, възможностите за подаването и корекцията им, както и някои особености и специфики при попълването им.

Както по време на лекциите, така и след края им се проведе дискусия, зададени бяха много въпроси, чрез които се разясниха допълнително някои проблеми, които земеделските стопани срещат в своята дейност.

В края на семинара, експертите от ТОО - Видин към НССЗ представиха актуална информация за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Акцентирано бе върху предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, част от Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства (ТПРМЗС).