На 22 ноември 2019 г. в гр. Варна се проведе съвместна информационна - среща семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Варна) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ – Варна) на тема: „Превенция на заболяванията по пчелите”.

На срещата присъстваха 42 участници.

На събитието д-р Тодор Иванов - главен инспектор в отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ-Варна запозна участниците земеделски производители - пчелари с основните видове болести по пчелите. Беше представена информация относно причинителите на болести по пчелите и какви са пътищата за разпространението им, както и  възможностите за контрол и превенция. Бяха дадени разясненията относно регистрационния режим при пчеларите, като основен фактор за превенция на основните заболявания по пчелите.  Д-р Иванов подробно обясни възможностите за пренасяне и разпространение на различните видове болести по пчелите и ролята на всеки регистриран пчелар за епизоотичната  обстановка в региона.

Експерти от Териториален областен офис – Варна към НССЗ запознаха участниците с възможностите за финансиране  на земеделските стопани по ПРСР 2014 – 2020, както и Националната програма по пчеларство. Интерес предизвика информацията относно общите условия и изисквания към кандидатите по подмярка 4.2.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, подмярка 4.1 операция 4.1.2 „ Инвестиции в земеделски стопанства“ от Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от Тематичната подпрограма. Беше разяснено  подаването на проектно предложение чрез Информационната система ИСУН 2020.