На 12 февруари 2020 г. в гр. Берковица, обл. Монтана се проведе съвместен информационен семинар на тема: „Новости при прилагане на ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти“.
Организатори на семинара бяха ТОО - Монтана към НССЗ и ОДБХ - Монтана.

На семинара присъстваха 21 земеделски стопани от общината отглеждащи овце и кози, пилета бройлери и кокошки носачки.

Г-н  Григорий Димов, гл. експерт-координатор на Териториален областен офис гр. Монтана акцентира върху важността за привеждане на животновъдните обекти спрямо изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и възможностите на малките животновъдни стопанства да кандидатстват по целевия прием през 2020 г. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“, както и възможността за модернизиране на малките стопанства по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експертите от ТОО-Монтана М. Петков и М. Иванов запознаха присъстващите с условията за кандидатстване през 2020 г. с проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.3 и подмярка 4.1.2. от ПРСР. Разяснени бяха допустимостта на кандидатите, дейностите допустими за финансиране, схемите на изпълнение на проектите, критерии и методика за оценка на проектните предложения.

Г-н Янко Борисов, началник отдел „Здравеопазване на животните” на ОДБХ – Монтана представи на присъстващите изискванията за регистрирането на животновъдните обекти по чл. 137 от ЗВМД и новите моменти по Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Разгледани бяха и обсъдени изискванията за регистрирането на животновъдните обекти за отделните видове животни. Той изясни и новите изискания за биосигурност при отглеждане на свине в личните стопанства и семейни ферми, които изменения са заложени в Наредба 44. С новите изисквания за биосигурност той отбеляза, че се намаляват рисковете от проникване и разпространие на заразни заболявания.

Според участниците проблемни за регистрирането по чл. 137 си остават въпросите с липсата на документи за собственост на животновъдните обекти, високите изисквания за достигане на стандартите и др.

По време на дискусията след семинара беше отговорено от експертите на ТОО – Монтана и от ОДБХ на редица въпроси касаещи регистрирането на животновъдните обекти, възможностите за кандидатстване по други мерки и др.