На 18. 06. 2020 г. в гр. Плевен, се проведе съвместен информационен семинар на НССЗ (ТОО - Плевен) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ – Враца), на тема: „Новости при прилагане на режима за регистрация и контрол на земеделска техника”.

На семинара присъстваха 13 земеделски стопани.   

Лектор бе инж. Цветомир Николов, гл. експерт в ОДЗ- Враца. Представени бяха презентации  на тема „Прилагане на режима за регистрация и контрол на земеделска техника. Проблеми при регистрацията на техника, внесена от страни извън ЕС“ и „Правоспособност и безопасност при движение на земеделска техника по пътища, отворени за обществено ползване.“ Разяснено беше, че чрез Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, се има за цел осигуряване на нормална и безопасна работа, в т. ч. и придвижване на тази техника. Разгледани бяха изискванията за одобрение, съгласно Регламент /ЕС/ № 167/2013 когато се пуска на пазара такава техника. Обърнато беше и внимание, че при регистрацията на нови колесни трактори е необходимо търговеца да предостави валиден сертификат за съответствие, а сменяемата прикачна техника да бъде придружена от валидна декларация за съответствие. Безопасността на употребяваната техника се удостоверява след извършване на изпитване и оценка за съответствие с изпитванията за безопасност на техниката от центровете за изпитване на земеделска и горска техника и сертифициране към МЗХГ. Дадена беше информация за местоположението на тези центрове (Русе и Пловдив). Участниците в семинара се запознаха с необходимите документи при регистрация на машини произведени извън ЕС- Договор за собственост и Протокол за изпитване от един от двата посочени по- горе центъра. При липса на Протокол от изпитване на техниката, Директора на съответната Областна дирекция ”Земеделие” предоставя мотивиран отказ на заявителя.

Един от поставените акценти беше движението на земеделската техника по пътища отворени за обществено ползване. Движението по пътищата трябва да се извършва само по изключение, когато няма алтернативен път. Водачът на техниката трябва да има свидетелство за правоспособност, отговарящо на съответната категория и валидна гражданска отговорност. Забранено е придвижването на техника по тъмната част от денонощието. Когато такава техника се движи по пътища отворени за обществено ползване е необходимо това да става при включени къси светлини и включени мигащи светлини. В задната част на машината трябва да бъде поставен светлоотразителен триъгълник, който показва бавно движеща се техника.

В информационната среща взеха участие и представители на Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели- г- н Мъгърдич Хулиян, председател на сдружението и г- жа Божура Фиданска, координатор на проект ДИАГРО. Земеделските стопани бяха запознати с ползите от сдружаването, начин за устойчиво развитие на малките стопанства, както и с въвеждането и използването на дигиталните услуги- дигитализацията като възможност за малките земеделски стопанства.


Във втората част на семинара, експертите на Национална служба за съвети в земеделието- Териториален областен офис- Плевен представиха информация, относно възможностите за подпомагане по мерки и подмерки от ПРСР 2014- 2020 г. При проведената дискусия бяха зададени въпроси, относно конкретни стопанства, казуси и ангажименти на земеделските стопани. Участниците проявиха активен интерес относно, условията и възможностите за кандидатстване по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014- 2020 г. Изключително добре бе посрещната възможността за безвъзмездното изготвяне на проектните предложения от експертите на НССЗ и оказването на съдействие при подаване на електронния формуляр за кандидатстване, а също при управление и отчитане на проектите през системата ИСУН.