Световният ден на почвата се отбелязва от 2014 г. по инициатива на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и Международния съюз по почвознание. Денят е одобрен с резолюция A/RES/68/232 на Общото събрание на ООН от 20 декември 2013 г., за да се подчертае значението на почвата като важен компонент на природната система и жизненоважен елемент за благосъстоянието на хората. За 2020 г. мотото на събитието е „Поддържайте почвата жива, защитете биоразнообразието на почвата“.

Допълнителна информация за инициативата на ФАО свързани с този ден – може да намерите тук.

Опазването на почвата е от основно значение за устойчивото й управление, което индиректно осигурява чиста вода, сигурни земеделски добиви, запазва биоразнообразие, рециклира хранителни вещества и регулира климата. В настоящия момент се счита, че деградацията на почвата е едно от най-големите предизвикателства за устойчивото й управление. Следователно доброто управление на почвените ресурси е от съществено значение, но изисква задълбочени познания за процесите и взаимоотношенията в почвата.
По-долу предлагаме на Вашето внимание интересни материали и информация, публикувани на електронната страница на EIP-AGRI по тема „Почви“.

Представяне на иновативен проект

Един интересен и иновативен проект, с който бихме искали да ви запознаем е този на германската оперативна група по ЕПИ-АГРИ „The Soil Box“ („Bodenbox“). По проекта  се разработва иновативен помощен инструмент за фермери наречен „Почвена кутия/пакет“, съчетаващ едновременно практическо ноу-хау и нови научни открития. Инструментът дава възможност на фермерите по практичен, разбираем и подходящ за тях  начин да придобият знания за почвата и процесите, които я касаят и по-лесно да се справят с трудностите и предизвикателствата пред тях при обработката на почвата. Всичко това ще има положителен ефект върху устойчивостта и опазването на околната среда и земеделието като цяло.

Оперативната група „Bodenbox“ разработва набор от т.нар. „почвени кутии/пакети“ съдържащи голямо количество информация за почвата и предоставящи конкретни инструкции на фермерите при нейното стопанисване. По този начин фермерите могат самостоятелно да оценят свойствата на почвата и оптималните условия за растеж в стопанствата си. С получените по този начин знания, земеделските стопани могат да разработят подходящи планове за поддържане, оптимизиране и по-нататъшно развитие на почвеното плодородие на обработваните от тях земи.

Разработването на тези почвени кутии/пакети се извършва в тясно сътрудничество между земеделски стопани, консултанти и научни работници, като практическите тестове на този иновативен инструмент се извършват от земеделските стопани.

Оперативната група е планирала да разработи осем различни пакета, като всеки един от тях се фокусира върху различен проблем свързан с почвите - физични свойства, химия на почвата, екология, уплътняване т.н. До този момент са налични тестови версии на 6 пакета. Всеки от тези пакети включва анализ и описание, представящо информацията по ясен и кратък начин и практически инструкции.

Представяне на интересен материал в Списание „Агроиновация“ (Agrinnovation)  за почвите

Здравите почви допринасят за стабилни земеделски добиви, здравословна продукция, биологично разнообразие и устойчивост на жизненоважни екосистеми. За да подчертае тяхното значение, седмото издание на списание „Агроиновация“ (Agrinnovation) на Звеното за услуги (координация) ЕПИ-АГРИ, публикувано през септември 2020 г., поставя акцент върху „здравите“ почви и е с мото „Грижата за почвите е грижата за живота“. В  списанието се обръща внимание на инициативи на ЕС, свързващи научните изследвания и практиката, с цел укрепване на ролята на Европейското земеделие за осигуряване на здрави почви и правилната грижа за тях и как това влияе и върху здравето на растенията. В списанието е направен обзор на работата на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ, посредством споделяне на разработени иновации в областта на почвите, а експерти от различни фокус групи към Звеното за услуги (координация) на ЕПИ-АГРИ представят различни проблеми свързани с почвата. Направен е и обзор на дейностите на създадените по програма „Хоризонт 2020“ тематични мрежи в областта на почвата в т.ч., на мрежата „BEST 4 SOIL“ - за стимулиране на четирите най-добри практики за здравето на почвите в Европа (компост; зелено торене; анаеробно обеззаразяване; и (био)соларизация) за контрол на почвените болести, в която участват 20 държави.

Повече информация може да намерите на тази страница, която е на български език и съдържа интересни видео материали.

В списанието ще научите повече и за работата на оперативната група от Германия, работеща по проблема за отглеждане на устойчиви на сол култури в оранжерийни условия. Тези култури са адаптирани към по-високата почвена засоленост в оранжериите, като в тази връзка е направено проучване па въпроса - дали тези растения, биха могли да помогнат за намаляване нивата на сол в оранжерийните почви.

Повече интересни факти и допълнителна информация може да прочетете в електронното издание на списанието.