Дейност на НССЗ по подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.

На 15.03.2018 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които са публикувани на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони и в Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

На 16.03.2018 г., с публикуването на обявата за стартиране прием на проектни предложения по подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани",  изпълнителният директор на НССЗ издаде заповед № РД-11/03-166 от 16.03.2018 г. за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на КП А2Б в съответствие с разпоредбите на Наредба № 13 от 22.05.2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.. За начална дата беше обявен 19.03.2018 г., а за крайна дата 07.06.2018 г.

Съгласно изискванията на Наредба № 13 и правила на НССЗ за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" от ПРСР 2014-2020 г. НССЗ чрез своите Териториални областни офиси приема заявления за получаване на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1 по образец (публикуван на сайта) на земеделски стопани кандидати по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, отговарящи на условията, посочени в чл. 16 на Наредба № 13 от 19 май 2015 г.. Кандидатите декларират пред НССЗ, че ще кандидатстват и отговарят на изискванията, посочени в актуалните „Условия за кандидатстване“ по подмярка 6.1, одобрени по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

НССЗ приема и вписва заявления и предоставя КП А2Б на земеделски стопани след сключване на индивидуален договор за консултантски услуги по образец (качен на сайта).