НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване в Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) на длъжност младши експерт /автотранспорт/ по ПМС №185 във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 -2020) година - 1 бр.

Обявление

Заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати