НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на главен експерт по ПМС №185 във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. I. за ТОО на НССЗ в гр. Търговище към дирекция „Териториални областни офиси“ - 1 /един/ брой.

Обявление

Заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс