НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на младши/старши/главен експерт по ПМС №185 за ТОО гр. Ловеч - 1 /един/ брой и  за ТОО гр. Видин- 1 /един/ брой към дирекция „Териториални областни офиси“ на НССЗ, във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.

Обявление за ТОО гр. Ловеч 
Обявление за ТОО гр. Видин
Заявление за участие в конкурс

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за ТОО гр. Ловеч

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за ТОО гр. Видин 

Списък с класирани кандидати за ТОО-Ловеч

 За ТОО Видин - няма класирани кандидати