Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на младши/старши/главен експерт (в областта на химичните науки/химичните технологии) по ПМС №185 във връзка с изпълнението на дейности по ПРСР 2014 -2020 г. за отдел „Център за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите“ към главна дирекция „Съвети в земеделието“ – 1 брой.

Обявление

Заявление за участие в конкурс