Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по Постановление № 185 на Министерския съвет от 30 юни 2011г. (ПМС №185) (обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011 г.) във връзка с изпълнението на дейности по одобрено проектно предложение по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанството" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), - 4 /четири брoя/.

Обявление

Заявление за участие в конкурс за главен / старши / младши експерт в Мобилен общински офис (МОО) към дирекция „Мобилни общински офиси“ (МОО) на НССЗ

Заявление за участие в конкурс за главен експерт - координатор на централно ниво  към дирекция „Мобилни общински офиси“ (МОО) на НССЗ

Основни нормативни документи за подготoвка 

Списък с допуснати кандидати

Важна информация 

Резултат от проведен конкурс - гр. Долна Баня