НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на младши/старши/главен експерт по Постановление № 185 на Министерския съвет от 30 юни 2011г. (ПМС №185) (обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011 г.) във връзка с изпълнението на дейности по одобрено проектно предложение по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанството" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - 2 бр.

Обявление

Заявление за участие в конкурс за главен / старши / младши експерт в Мобилен общински офис (МОО) към дирекция „Мобилни общински офиси“ (МОО) на НССЗ

Важна информация за кандидатите

Списък с допуснати кандидати

Списък с недопуснати кандидати

Крайно класиране за длъжност главен / старши / младши експерт в МОО-Любимец на НССЗ

Крайно класиране за длъжност главен / старши / младши експерт в МОО-Исперих на НССЗ - няма класирани кандидати.