Ще бъдат приемани документи за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента (в периода на масов листопад).

Срок за отчитане на дейностите: до 21 ноември 2022 г.

Срок за изплащане на средствата: до 12 декември 2022 г.

Финансова подкрепа: до 120 лева на хектар с ДДС.

Средствата ще се се изплащат:

- Само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита.

- Лицата да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Важно! Ще бъдат подпомогнати направените разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала

Ползватели на помощта:

Земеделски стопани, отглеждащи млади (неплододаващи) и плододаващи трайни насаждени, отговарящи на следните условия:

1. За регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ бр. 10 от 1999 г., изм. и доп.ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.);

2. Да отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 г.;

3. Да не са предприятия в затруднено положение  по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.

Повече информация може да прочетете в Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

Цялата новина на ДФЗ е тук.