Управителният съвет на ДФЗ взе решение за удължаване на срока до 31 август 2022 г. за прием по схемата за подпомагане Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

Изменя се и срока за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ - от 31 август на 30 септември 2022 г.

С удължаването на сроковете се цели повече земеделски стопани да могат да подадат заявления по схемата. Тъй като част от културите (салати, късно зеле, броколи, карфиол и др.) ще бъдат засадени по-късно, а полиците следва да се сключват след засаждане на съответната култура, земеделският стопанин ще има възможност да я сключи на по-късен етап.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи:

⁘ овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;

⁘ зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;

⁘ зеленчукови култури над 0.3 ха;

⁘ етерично-маслени култури над 0.5 ха;

⁘ тютюн над 0.1 ха;

⁘ зърнени култури над 3 ха;

⁘ маслодайни култури над 3 ха.

Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

Финансов ресурс по помощта - 3,5 млн. лв. Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии.

Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.

Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица) могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

На страницата на ДФЗ  са публикувани Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство” през 2022 г., които може да прочетете тук.

Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) имат готовност да окажат съдействие и информират земеделските стопани за възможностите за финансиране по различни  мерки, схеми и програми на Министерство на земеделието.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg ): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ”.