Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена функционалност, позволяваща на кандидатите:

  • по Eко схемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП),
  • за Екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко- ПЗП)

да изготвят предвидените в Наредба № 3 от 10.03.2023 г. планове по двете схеми. 

Освен това е разработена формата за определяне на етапа на развитие на трайните насаждения (дали са в плододаване или все още са неплододаващи по интервенцията за плодове .

Имайте предвид, че съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г., образците на документите са одобрени от изпълнителния директор на ДФЗ, а функционалността в СЕУ позволява зареждането на формите за изготвяне на съответния план/справка като предварително са попълнени всички данни, налични в подаденото заявление.

В съобщението на ДФЗ се казва, че земеделските стопани попълват подготвените форми и след подписването им от съответното компетентно лице (агроном, зооинженeр, ветеринар) ведно със сканираната диплома на компетентното лице, отново чрез СЕУ, ги изпращат за зареждане в ИСАК, което е в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Предаването на готовите документи не изисква използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Попълнените и подписани форми следва да бъдат изпратени за зареждане в ИСАК в срок до 14.08.2023 г., (вж. чл. 7, ал. 2, т. 6, 7 и 8 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г.).

В YouTube канала на ДФЗ са публикувани видео указания за начина на попълване и подаване на одобрените форми. 

Линк към новината на Държавен фонд „Земеделие“ - тук