Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани, че от 21 август 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г.

Цел на помощта

Мярката представлява подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, чиято технология на производство изисква напояване.

Схемата е утвърдена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Начин на кандидатстване

ДФЗ обяви, че заявленията за подпомагане по образец се генерират от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и  ще се приемат в областните дирекции на ДФ ”Земеделие” (ОДЗ), отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице.

Условия за подпомагане

Утвърденият бюджет от Управителният съвет на ДФЗ по схемата е 16 млн. лева, а държавната помощ ще компенсира до 80% от разходите, които стопаните са направили за напояване. Земеделските стопани, които могат да получат подпомагане, следва да имат сключен договор за 2023 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“, сключен до 30.09.2023 г. вкл..

Доставчикът на услугата „Доставяне на вода за напояване“ има задължение до 30 октомври 2023 г. да предостави информация на ДФ „Земеделие“ индивидуално за всеки земеделски стопанин, сключил договор с него и заплатил фактурата/фактурите за услугата „Доставяне на вода за напояване“, с посочен размер на извършеното плащане.

Срок за подаване на заявленията: от 21 август до 02 октомври 2023 г.

Срок за изплащане на помощта: до 30 ноември 2023 г.

Субсидиите ще бъдат преведени след извършване на всички административни проверки, включително и на индивидуални данни за плащанията за напояване от всеки земеделски стопанин, предоставени от доставчика на услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Условията за предоставяне на помощта и указанията за прилагане на държавната помощ, утвърдени от Министъра на земеделието и храните са публикувани на сайта на ДФЗ – тук