ДФЗ-РА съобщава, че приключи с оценката на 1 496 проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, от които 1 298 проектни предложения ще получат финансиране. Те са класирани според броя на присъдените точки по критериите за подбор от Условията за кандидатстване. За всички одобрени проекти има наличен бюджет за финансиране.

ВАЖНО! Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени, ще получат уведомителни писма за одобрение в ИСУН 2020, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.012, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. 

На сайта на ДФЗ-РА е публикуван списъка на проектните предложения по подмярка 6.3 предложени за финансиране, за които е наличен бюджет.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” са били подадени 218 проекта, от които до етап техническа и финансова оценка са преминали  175 проектни предложения, които напълно  отговарят на критериите за подбор от Условията за кандидатстване.

ВАЖНО! ДФЗ-РА уведомява кандидатите, че за всичките 175 проекта има наличен бюджет за финансиране и, че ще получат уведомителни писма за одобрение в ИСУН 2020, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011, по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г.

Публикувания списък с проектните предложения по подмярка 6.1 предложени за финансиране, може да видите на сайта на ДФЗ-РА.

Цялата новина на ДФЗ може да прочетете тук.