Информационната кампания „Призвание: БиоЛогичен!“ на Министерството на земеделието и храните събра близо 2 500 участници. Събитията обхванаха 56 населени места, половината от които са в селски райони.

В инициативата, която се проведе съвместно с Националната служба за съвети в земеделието и Областните дирекции по земеделие, като лектори се включиха авторитетни преподаватели, съветници, биологични фермери и контролиращи лица, които да обяснят процесите, с цел придобиване на цялостна представа за биологичния сектор. Участие взеха земеделски стопани, служители на областни и общински служби по земеделие, представители на общинска администрация и на контролиращите фирми и други заинтересовани лица.

Целта на кампанията беше да се обяснят и популяризират ползите от биологичното производство, както и да се привлекат повече  фермери за преминаване от конвенционално към биологично производство.

По време на събитията участниците бяха запознати с основните правила и задължения при биопроизводството, възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.) и с различни информационни източници, от които бъдещите стопани могат да почерпят детайлна информация за този вид производство. Обсъдени бяха ползите за околната среда и биоразнообразието от прилагането на биологични методи в селското стопанство, както и полезността за здравето на човека. Обърнато беше внимание, че освен подпомагането по Стратегическия план, което е свързано с компенсаторните плащания за „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично пчеларство“, биопроизводителите в преход или вече сертифицираните са приоритетни и по отношение на интервенциите за малки и нови стопанства, инвестиции в модернизация и конкурентоспособност на стопанствата, преработка на селскостопански продукти,къси вериги на доставка, трансфер на знания и др.

Припомняме, че инициативата е част от мерите на МЗХ за увеличаване на био площите, повишаване на консумацията на биологични храни и продукти, стимулиране на търсенето и гарантиране на доверието на потребителите в  страната, които са свързани и с европейските цели. През септември бяха проведени и инициативите „Седмица на биохраните в българските магазини“ и „Дни на отворените врати в 6 биологични стопанства в цялата страна“.

Екипът на МЗХ предвижда провеждането на множество информационни събития, обучения и семинари за био сектора. Новината на МЗХ за кампанията, може да прочетете тук  

Земеделските стопани, които имат намерение за започнат  биологично производство могат да  получават подпомагане  по интервенция „Биологично растениевъдство“ и нтервенция „Биологично пчеларство“ и Еко схема за селскостопански животни от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. За целта е необходимо да имат сключен договор с контролиращо лице до 31 декември на годината, предхождаща годината на кандидатстване.

Подробна информация може да получите във всеки офис на Национална служба за съвети в земеделието. Експертите на НССЗ предоставят безплатно конкретни съвети и препоръки за развитие на Вашето стопанство. За повече информация и контакти с експерти на НССЗ вижте тук 


Информационни материали за кампания "Призвание: БиоЛогичен!"  - листовка 1, листовка 2