НССЗ изпълнява активно дейности свързани с  подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”. Службата подпомага трансфера на знания и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието чрез предоставяне на обучение на земеделските производители, като им предоставя актуална и навременна информация. НССЗ участва и подпомага развитието на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS) в България. За тази цел НССЗ провежда годишно над 100 информационно-обучителните събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти за подпомагане на трансфера на знания и технологии към земеделските стопани, в т.ч. мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с цел по-ефективното предоставяне на консултантски услуги.

Основен фокус на обученията през 2024 г. ще бъде информирането на земеделските стопани за прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в страната за периода 2023 – 2027 г. 

Темите на семинарите в голямата си част се предлагат от земеделските стопани. По време на всяко информационно-обучително събитие се представят на фермерите различни технологични аспекти и новости в областта на растениевъдството, животновъдството и управлението на земеделското стопанство.

С цел осигуряване на високо качество на информационно-обучителните събития Службата кани лектори от научни институти, научно-приложни организации или други институции компетентни по съответната тематика на събитието, както и висококвалифицирани експерти на свободна практика.

Участието в тези събития е много важно за успешния трансфер на знания и технологии към земеделските стопани.

В тази връзка НССЗ изготви електронна анкета с предложения за теми на присъствени и онлайн семинари, включително и демонстрационни събития, които да бъдат включени  за 2024 г.

Анкетата може да се попълни онлайн на следния адрес: https://forms.gle/hyePCsrV7vwjdnCH7