Министерството на земеделието и храните информира, че със Заповед № РД09-786 от 20.07.2023 г. на министър Кирил Вътев са одобрени  условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Стандартите отчитат екологичните и климатичните предизвикателства и новата екологичната архитектура на ОСП, а прилагането им е част от система за предварителни условия, свързани с ангажименти в областта на околната среда и климата. ДЗЕС имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво земеделие в ЕС.

В заповедта са посочени изискванията към стандартите:

За смекчаване и адаптация към изменението на климата:

ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство,

ДЗЕС 2: Опазване на влажни зони и торфища. (Съгласно Стратегическия план за резвитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. - стандартът се прилага от 2025 г.

ДЗЕС 3: Забрана за изгаряне на стърнища.

За опазване или подобряване на качеството на водите и намаляване натиска върху водните ресурси:

ДЗЕС 4: Изграждане (поддържане) на буферни ивици по протежението на водните течения.

За предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяването им и за подобряване на почвеното плодородие:

ДЗЕС 5: Управление на обработката на почвата, намаляване на риска от деградация на почвата и ерозия, включително отчитане степента на наклона,

ДЗЕС 6: Поддържане на минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни,

ДЗЕС 7: Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода.

За опазване на биологичното разнообразие, за запазване или възстановяване на местообитания или видове, или за създаване и запазване на особености на ландшафта или на други непризводствени площи

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ,

ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на НАТУРА 2000.

ВАЖНО! ДЗЕС са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, бенефициери по:

  • Интервенции под формата на директни плащания (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2021/2115),
  • Плащания на малки земеделски стопани, съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2021/2115),
  •  Интервенции в областта на развитието на селските райони (чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115),
  • Секторни интервенции в лозаро-винарския сектор (чл. 50 от Регламент (ЕС) 2021/2115).

В документа има подробно описание, с което може да се запознаете тук

 

ВАЖНО! С публикуваната заповед се отменя Заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Имайте предвид, че отменената заповед се прилага по отношение на:

  1. Бенефициенти с продължаващи ангажименти само по мярка 10 „Агроекология и климат“ и/или само по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. по Регламент (ЕС) № 1305/2013, до изтичането им;
  2. В случаите по чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение интегрираната система за администриране и контрол в рамките на ОСП и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (OB, L 183 от 8 юли 2022 г.).

Линк към новината на МЗХ - тук