Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) стартира проект „Енергийно обновяване на сградата на Национална служба за съвети в земеделието в гр. София“, по процедура BG-RRP-4.020 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“.

На 05.04.2024 г. НССЗ подписа договор № BG-RRP-4.020-0095-C01, за предоставяне на безвъзмездни средства по „Национален план за възстановяване и устойчивост“ процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“.

Общата стойност на проекта е 1 290 836,19 лв. с ДДС, от които 1 283 992,09 лв. с ДДС европейско финансиране и 6 844,10 лв. с ДДС самофинансиране от крайния получател. В допълнение на горното, в изпълнение на проекта, НССЗ ще финансира, със собствени средства, и изпълнение на препоръчителни мерки по отношение на пожарна безопасност и подмяна вътрешни дограми, на стойност 9 050,00 лв. с ДДС.

Специфичните цели на проектното предложение са: повишаване енергийната ефективност на сградата на НССЗ в гр. София и подобряване качеството на микроклимат и обитаване на сградата чрез:

• Топлинно изолиране на фасадни стени – замяна на съществуващата компрометирана топлинна изолация с нова такава;

• Подмяна на съществуващата стара дограма – премахване на съществуващата дограма и замяната ѝ с нова такава с нисък коефициент на топлинна загуба;

• Топлинно изолиране на покрив – полагане на нова изолация на покрива на сградата

• Енергоспестяващи мерки по системите за отопление – въвеждане на термопомпени модули „въздух-вода“, които съществено намаляват разхода на енергия за отопление и имат висока енергийна ефективност;

• Изграждане на фотоволтаична инсталация на покрива на сградата, за производство на електрическа енергия за собствени нужди, в т.ч. доставка и монтаж на фотоволтаични панели и изграждане на батерийно стопанство.

Посочените специфични цели ще допринесат за дългосрочните общи/основни цели за проекта, а именно:

• Достигане на по-висок клас на енергопотребление на сградата на НССЗ в гр. София;

• Повишаване дела на потребената енергия от възобновяеми източници;

• Намаляване на разходите за енергопотребление и спестяване на публичен ресурс;

• Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа.

Инвестицията ще се изпълнява в съответствие с шестте екологични цели, заложени в Регламента за таксономията.

Очакваният ефект е достигане на нормата за сгради с близко до нулево потребление, което ще допринесе за устойчив и декарбонизиран сграден фонд.

 

Начало на проекта: 05.04.2024 г.

Край на проекта: 30.06.2026 г.

 

Актуална информация ще се поддържа в папка „Проекти“