През 2022 г. над 15 000 земеделски стопани са консултирани и обучени от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Общият брой на предоставените консултации е над 65 000. Над 2 000 е броя на посещенията на място, направени от експертите на НССЗ, с цел оценка и анализ на условията, при които се отглеждат селскостопанските култури и животни и предоставяне на конкретни съвети и консултации.

Службата организира 856 изнесени приемни по населени места на територията на страната. В рамките на тези приемни, при улеснен достъп до услугите на НССЗ, са консултирани над 2 400 стопани.

Основна дейност и през 2022 г. беше предоставянето на консултантски пакети (КП) по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 г., като са предоставени над 3 700 КП. Припомняме, че пакетите включват съвети и консултации относно задълженията и изискванията към земеделските стопанства, практики благоприятни за климата и околната среда, опазването на биоразнообразието и водите, управление на риска, възможности за финансиране и други свързани с дейността на стопаните, както и препоръки за торене. През годината чрез КП по мярка 2 експертите на НССЗ изготвиха над 1 220 проектни предложения на земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата.

В момента експертите на НССЗ активно съдействат чрез методическа помощ и подготовка на проектни предложения на млади фермери за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР.

През годината Службата стартира и изпълнението на проект „Разширяване на териториалния обхват на НССЗ чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г. С него бяха открити 28 мобилни офиси, разположени в общински центрове, които покриват над 90 общини. Експертите, заети в мобилните офиси, предоставят специализирани консултации в областта на земеделието, информация и съвети за схеми и мерки за финансиране на земеделските стопани, извършват посещения на място и организират изнесени приемни и информационни срещи за заинтересованите лица.

НССЗ продължи активно да работи и да подпомага трансфера и приложението на научните, и практическите достижения в областта на земеделието, като оказва съдействие за усъвършенстване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“. За целта успешно продължихме да си партнираме с научните институти на Селскостопанска академия, с висшите учебни заведения в областта на земеделието, с областните дирекции към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и др. През 2022 г. са проведени 105 съвместни информационно-обучителни събития под формата на присъствени и онлайн семинари и семинари с демонстрации, като в тях са взели участие над 3 300 стопани и други заинтересовани лица.

В Аналитичната лаборатория на Службата през изминалата година са приети над 790 почвени проби за агрохимичен анализ, като са извършени над 3 500 анализи на различни показатели (киселинност, нитратен и амонячен азот, усвоим фосфор и калий, активен калций и др.) и на база на получените резултатите са изготвени и предоставени конкретни препоръки за торене на стопаните.

Чрез лицензирания Център за професионално обучение (ЦПО) към НССЗ бяха обучени земеделски стопани по две професии - квалификационен курс от 18 учебни часа на тема „Агроекология“ по програма част от професия „Фермер“ и квалификационен курс от 30 учебни часа на тема „Иновативни технологии при отглеждане на пчели и производство на пчелни продукти“ по програма част от професия „Животновъд“.

НССЗ развива активна международна дейност и гради своя капацитет в сътрудничество с други съветнически организации от Европа и региона и участва в изпълнението на проекти по Програма Хоризонт 2020. НССЗ е член и учредител на Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS) и на Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN). Службата активно участва и обменя добри практики и опит със съветническите организации в Европа и подпомага дейността на двете организации. В края на 2022 г. Службата започна работа по два нови проекта по Хоризонт Европа - проект „Модернизиране на земеделието чрез по-ефективна и ефикасна Система за знания и иновации в селското стопанство“ (ModernAKIS) и проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелегетни решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (Climate Farm Demo).