На 17 и 18 януари 2023 г. Национална служба за съвети в земеделието и Министерство на земеделието бяха домакини на среща, която събра на едно място в София представители на съветнически и научно-изследователски организации в областта на земеделието от страните членки на ЕС. Събитието беше организирано от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия и от Звеното за подкрепа на ЕPI-AGRI (Eвропейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост). В събитието участваха и експерти от МЗм и НССЗ.

Целта на събитието беше да се улесни намирането на партньори за съвместно участие по предстоящите през 2023 г. и 2024 г. процедури по Програма Хоризонт Европа за подкрепа на проектните предложения за изграждане и работа в съветнически мрежи в областта на пестицидите, торовете, органичното земеделие, животновъдството и горите. Програма Хоризонт Европа e основна програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации и сътрудничеството в тази област. 

Заместник-министърът на земеделието г-н Георги Събев поздрави и пожела ползотворна работа на присъстващите като подчерта значимата роля на мрежите и консултантските услуги в рамката на Общата селскостопанска политика (ОСП) за подобряване на взаимодействието по веригата „Научни изследвания – съвети в селското стопанство – земеделски бизнес”.

Пред участниците в събитието от д-р Димитър Ванев беше представена дейността на НССЗ и ролята й за трансфера на знания и технологии в България, включително добавената стойност, която носи участието на НССЗ в международни проекти по научно-изследователски и иновационни програми на ЕС. Най-значим интерес предизвикаха създадените нови 28 мобилни общински офиса на НССЗ за предоставяне на консултантски услуги. Създаването на офисите е финансирано по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги” от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ във връзка с Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Беше подчертана съществената роля на НССЗ като участник в Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) и бъдещите важни задачи на НССЗ за нейното развитието и укрепване в  т.ч. чрез превръщане на съществуващите вече на областно ниво „неформални консултативни съвети“ към териториалните офиси на Службата в областни консултативни AKIS центрове, както и дейността на мобилните и общинските офиси на Службата като „сензори на AKIS“ за идентифициране на нуждите на земеделските производители. Презентацията на НССЗ може да намерите тук.

За да подпомогнат изграждането на партньорства между заинтересованите страни бяха дадени препоръки и съвети от експерти, които вече са натрупали опит в изпълнението на проекти по Програма Хоризонт свързани с участието на голям брой партньори.

По време на събитието се проведоха и голям брой срещи между участниците, на които стана ясно, че НССЗ е желан партньор за съвместна работа по проекти по Програма Хоризонт Европа. В резултат на събитието се очаква да бъдат изготвени с участието на НССЗ няколко проекти предложения по Програма Хоризонт Европа за създаване на съветнически мрежи по различни интересни теми.