НССЗ е одобрена за изпълнение на проект, който ще осигури възможност за безвъзмездно изготвяне на проектни предложения на земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

На 04.10.2022 г. между НССЗ, Министерство на земеделието и ДФЗ-РА беше сключен договор за изпълнението на проект „Предоставяне от НССЗ на консултантски пакет А2Б на млади земеделски стопани“ по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020 г.

Този ангажимент ще позволи на експертите от НССЗ да подпомагат кандидатите по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в подготовката и подаването на проектните предложения, като разработват безвъзмездно бизнес план и основна информация, и оказват съдействие за попълване на изискваните документи. Също така ще предоставят информация и съвети за изискванията, условията и дейностите, които младия земеделски стопани трябва да спазва и извършва по време на изпълнение на проектното предложение.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските  и създаването на работни места.

Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително), регистрирани за първи път като такива по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани или са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция, преди не повече от 24 месеца от датата на подаване на заявлението за финансова помощ. Те трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО ) в границите между 8000 евро и 16 000 евро включително.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Подкрепата ще осигури възможност за младите земеделски стопани да се установят успешно като управители на техните стопанства, включително чрез възможността да реализират проектни предложения чрез подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Това от своя страна ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на стопанствата им.

Чрез подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., НССЗ, успешно е изготвила над 2 000 проектни предложения на млади земеделски стопани кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. за приемите през 2015 и 2019 година.        

Съгласно индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г. се очаква да стартира прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ в периода октомври – ноември 2022 г.

Може да се свържете с Териториален областен офис на НССЗ, за да се консултирате с нашите експерти за възможностите за развитие на Вашето стопанство.

Информация за  телефоните за връзка с екипите от ТОО на НССЗ може да намерите тук.