В портала на Министерски съвет за обществени консултации - https://www.strategy.bg/ е обявен Конкурс за добри практики при изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН.

Това беше съобщено от Министерството на земеделието и храните по време на последната среща от информационна кампания на МЗХ за директните плащания 2024 г., която се състоя в сградата на Национална служба за съвети в земеделието на 22 май 2024 г.

Министерството на земеделието и храните е поело и изпълнява ангажимент да презентира пред земеделските стопани относно напредъка на България в изпълнение на 17-те Цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, като министерството координира постигането по цел 2 „Предотвратяване на глада“ и цел 15 „Живот на земята“.

Конкурсът е част от процеса по подготовката на Втория национален доброволен преглед на изпълнението на ЦУР в България, който страната ни ще представи на Политическия форум на високо равнище за устойчиво развитие, който ООН ще се проведе през месец юли 2025 г.

ЦУР са набор от 17 глобални цели, приети от ООН през 2015 г. с изпълнение до 2030 г. с мото „Да преобразим нашия свят“. Целите са всеобщ призив за действие за премахване на бедността, опазване на планетата и осигуряване на просперитет за всички. Всяка цел има конкретни задачи с фокус върху преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, пред които е изправен светът. ЦУР осигуряват рамка за правителствата, бизнеса, гражданското общество и отделните хора да работят заедно за осигуряване на по-устойчиво и проспериращо бъдеще за всички.

Основна цел на Конкурса за добри практики е да открои онези от тях, които допринасят за постигането на целите чрез креативност, ефективност и потенциал за възпроизвеждане. Като добри практики при изпълнението на ЦУР ще бъдат разглеждани действия, политики, стратегии и подходи, които ефективно допринасят за тяхното постигане чрез насърчаване на социалното, икономическото и екологичното благосъстояние. Чрез конкретни резултати и позитивни примери за въздействие те ще представят положителния напредък на България.

Допустими за участие са добри практики, които са вече изпълнени или са в процес на изпълнение след 2020 г. на територията на страната, осъществявани от неправителствени организации, академични среди, изследователски и други институции, които са ангажирани с или имат принос за изпълнението на някоя от Целите на ООН за устойчиво развитие.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на приложения електронен формуляр, който следва да се изпрати в срок до 31 май 2024 г. на адрес: v.markova@government.bg

Повече информация и на образец на формуляра вижте тук.