Държавен фонд „Земеделие“ информира, че до 17 август се удължава приемът по помощта за земеделските стопани заради войната в Украйна. Удължаването на приема е определен със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), а до 30 септември 2022 г. ДФЗ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително и проверки на място. Удължаването на срока е във връзка с обществено обсъждане на промените в Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори, което тече до 8 август.

Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

 Бюджет

Определеният бюджет за помощта е в размер на 62,2 млн. лв.. Финансовият ресурс е разпределен в следните направления:

• 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;

• 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;

• 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;

• 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които:

- 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии;

- 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

 Допустиме кандидати

Право на подпомагане имат земеделските стопани физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. за сектора, за който кандидатстват, по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

 Важно

Кандидатите от сектори „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“ следва да притежават удостоверение за регистрация на животновъден обект, издадено по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност към датата на кандидатстване. За 2021 г. те трябва да са получили подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине/птици” и да стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите. В случай, че животновъдният обект на кандидата не попада в нитратно уязвима зона, кандидатът следва да докаже, че прилага балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория свине/птици, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

Кандидатите от лозаро-винарския сектор следва да са регистрирани в Лозарския регистър по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки. За 2021 г. трябва да са подали в Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) декларация за реколта от грозде, съгласно Закона за виното и спиртните напитки за добив различен от нула и площите им с винени лозя, изразени в хектари, да са били допустими за подпомагане за Кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

 Земеделските производители, отглеждащи зеленчуци в оранжерии, следва да притежават площи с оранжерийна култура, които са били допустими за подпомагане за Кампания 2021 г. по схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци след проверката за реализация. Площите им с оранжерийни култури следва да са били допустими и за подпомагане за Кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). При кандидатстване за отопляема оранжерия, оранжерията следва да разполага с инсталация за отопление, за което се представя одобрен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Пълните условия за кандидастване в т.ч. текста на Наредба № 1 от 12 юли 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори (обн. ДВ. бр.55 от 15.07.2022г. ) може да видите тук.

Повече за новината на ДФЗ може да прочете тук.

Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) имат готовност да окажат съдействие и информират земеделските стопани за възможностите за финансиране по различни  мерки, схеми и програми на Министерство на земеделието, вкл.  и за такива свързани с предоставяне на извънредна финансова помощ.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни: рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ”.