На 8 юли 2024 г. стартира вторият прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година.

По интервенцията се подпомагат следните дейности: конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция); промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция); подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване; изграждане и/или реконструкция на тераси; изграждане на автоматизирани системи за капково напояване; смяна на подпорна конструкция; изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения; смяна на формировката).

Определеният бюджет по интервенцията е в размер на 4 000 000 лева, като това е свободният паричен остатък от първия прием. Средствата са предвидени само за авансови плащания.

Приемът на заявления ще продължи до 15 юли и е съгласно Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 година.

Повече информация и подробности относно общите условия на приема по интервенцията и образци на документите за предоставяне на финансова помощ може да видите на интернет страницата на ДФ "Земеделие", в рубрика „Интервенции в лозаро-винарския сектор (https://www.dfz.bg/bg/intervention-v-losaro-vinarsky-sector) или директно от тук (https://www.dfz.bg/bg/intervention-v-losaro-vinarsky-sector/-/asset_publisher/tnaa/content/intervencia-prestrukturirane-i-konversia-na-loza-?p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa_assetEntryId=1227170&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa_redirect=https%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%3A443%2Fbg%2Fintervention-v-losaro-vinarsky-sector%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa_assetEntryId%3D1227170%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa_cur%3D0 )  

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ежедневно предоставя съвети и консултации в областта на растениевъдството, включително касаещи технологии за отглеждане на лозови насаждения, регистрацията в ИАЛВ и издаване на различни документи, както и на изискванията за кандидастване по интервенциите от лозаро-винарския сектор.

Експертите на НССЗ безплатно консултират земеделските стопани, отглеждащи лозя с винени сортове грозде относно актуалните изисквания на европейското и национално подпомагане.