ВАЖНО! Министерство на земеделието съобщава, че Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 удължи срока за подаване на проектни предложения. Приемът на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от (ПРСР) 2014-2020 г.  продължава до 17:30 часа на 31 януари 2023 г.

Допустими кандидати по подмярката са земеделски производители – физически лица, ЕТ или ЕООД, които:

  • са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
  • икономическият размер на стопанството е в границите между 8 000 и 16 000 СПО;
  • са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за един млад земеделски стопанин е в размер на левовата равностойност на 25 000 евро.

Цялата новина може да прочетете тук.

Желаещите да участват по процедурата, следва да имат предвид, че имат възможност да се възползват от безвъзмездно изготвяне на бизнес план и предоставяне на консултантски услуги от Национална служба за съвети в земеделието.

Информация за телефоните за връзка с екипите от ТОО на НССЗ може да намерите тук.