До 10 юли 2024 г. най-екологичните, най-умните, най-социално приобщаващите, иновативни и устойчиви проекти от ОСП, които се изпълняват на местно ниво, могат да кандидатстват в конкурса ARIA2024.

Темата на ARIA 2024 е „Силата на младите хора“.

Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти, финансирани от Общата селскостопанска политика (ОСП) чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - мерките по втори стълб, и/или Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) – мерките по първи стълб, които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическата структура на селските райони. Тази година ще бъде връчена допълнителна награда за проект, насърчаващ равенството между половете. Кандидатстването е до 10 юли през националните мрежи за ОСП (познатата Национална селска мрежа).

Категориите са четири:

• Интелигентно и конкурентно земеделие: проекти, финансирани от ОСП, които допринасят за интелигентен, конкурентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, гарантиращ дългосрочна продоволствена сигурност;

• Опазване на околната среда: проекти, финансирани от ОСП, които укрепват опазването на околната среда, включително биоразнообразието, справят се с изменението на климата, демонстрират устойчивост и/или допринасят за екологичното възстановяване;

• Социално-икономическа структура на селските райони: проекти, финансирани от ОСП, които демонстрират приноса си за укрепване на икономическата устойчивост на селските райони на Европа, иновативно се занимават със социалните аспекти, демонстрират устойчив подход за увеличаване на ползите от цифровизацията в земеделието и за селските общности, допринасят за приобщаването и устойчивостта на селските общности и /или подкрепят селските предприемачи и бизнеси по иновативен начин;

• Младежи в селските райони: проекти, финансирани от ОСП, които насочват вниманието към младите хора (под 40 години), подпомагат развитието на умения и съживяването на селските райони, разработват устойчиви и висококачествени работни места в селските райони, достъпни за младите хора.

Ще бъдат класирани проекти в конкурса, които активно включват жени в своите дейности. Един от тях ще получи и специална награда „Равенство между половете“. Класираните също ще бъдат признати с още една допълнителна награда - „Популярно гласуване“, която ще бъде определена чрез система за публично онлайн гласуване.

Критерии за допустимост и процес на кандидатстване:

Проектите могат да се подават само от Националните ОСП мрежи. Проекти, които са изпратени от контакти извън Мрежата, няма да бъдат разглеждани.

Всички проекти трябва да са били финансирани от ОСП през периода 2014-2022 г.

Проектите трябва, като общо правило, да бъдат завършени. Правят се изключения за действия по управление на земята съгласно годишни/многогодишни ангажименти (напр. агроекология, горско стопанство) или дългосрочни инфраструктурни инициативи или когато стъпките за финализиране не са завършени поради закъснения, свързани с COVID-19. При кандидатури на текущи проекти, трябва да бъдат вече в достатъчно напреднал етап, за да могат да демонстрират въздействие или конкретен успех.

До осем проекта могат да бъдат подадени от една ОСП Мрежа, от които до три LEADER проекта.

Всяка ОСП Мрежа може да изпраща кандидатури за всяка от четирите тематични категории и отговаря за номинирането на проекти в най-подходящата категория. Един проект може да бъде номиниран само в една категория.

Проекти от Оперативни групи, които са били представени в EIP AGRI Awards, имат право да участват в ARIA Awards, освен ако не спечелят награда в EIP AGRI изданието.

Шаблоните трябва да бъдат изпратени на английски и в Word.

Всички окончателни номинации за проекти трябва да са постъпили до 10 юли 2024 г.

Оценяването ще започне през август и допълнителна информация за кандидатурите ще бъде споделена през септември.

Предвиден е подбор от 24 финалисти, от които 6 ще получат награда.

Пълна информация за конкурса (включително шаблона за кандидатстване) може да бъдат намерени на страницата на ARIA: Agricultural & Rural Inspiration Awards 2024 | European CAP Network (europa.eu)

Лице за контакт по ОСП от страна на българската мрежа е г-жа Елена Хаджиниколова, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХ, с нея може да се свържете по електронен път на следната електронна поща: ehadjinicolova@mzh.government.bg.


Победители в ARIA 2023:

По време на церемонията на ARIA през декември 2023 г. в Брюксел и онлайн, жури на Европейската комисия избра следните победители:

  • KoroKausi (Финландия): Защита на сезонната работна сила по време на пандемията Covid-19 и за в бъдеще.
  • Пейзажната ферма (Португалия): Екоземеделието като инструмент за опазване на ландшафта и местната идентичност.
  • Проект за регионално сътрудничество + бизнес + заетост (Испания): Единадесет МИГ обединиха усилията си, за да стимулират заетостта в селските райони.
  • Местна енергия за фермери и граждани (Белгия): Селска енергийна общност, която ускорява навлизането на възобновяеми източници на енергия.
  • Победител в популярния вот: Urban Farm Doetinchem (Холандия), проект за градско земеделие, насърчаващ социалното включване.

Тези проекти са пример за това как финансирането на ОСП може да стимулира иновациите, ученето през целия живот и конкурентоспособността в селското стопанство и селските райони. Изданието ARIA 2023 получи над 13 000 гласа.