Комплектът за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства е преведен и публикуван на всички езици на ЕС на адрес: https://trainingkit.farmdemo.eu/bg.

Комплектът за обучение е резултат от уникалното сътрудничество между три европейски проекта финансирани по програма Хоризонт 2020 - AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI. В него са събрани много интересни инструменти, ръководства и видеоклипове, които могат да помогнат на земеделските стопани и други заинтересовани лица при организирането на успешна фермерска демонстрация. Комплектът за обучение включва множество интересни инструменти, ръководства и видеа, които могат да помогнат на фермерите, съветниците и други желаещи да организират успешни демонстрации във фермите. Комплектът за обучение ще вдъхнови както фермерите, така и другите организатори на демонстрационни събития в земеделските стопанства да подобрят качеството на организирането от тях демонстрационни събития, независимо дали на са място в стопанство или онлайн.

В рамките на проект NEFERTITI, комплектът за обучение беше допълнително развит и актуализиран с най-нови материали за организиране на демонстрационни събития във фермата, като практически ръководства, инструменти и вдъхновяващи примери от практиката.

Комплектът за обучение FarmDemo служи за подобряване на уменията и изграждане на капацитет сред организаторите на демонстрационни дейности в земеделските стопанства. Показва им как практически да прилагат иновативни демонстрационни практики във фермата и им обръща внимание на важността на обмена на информация между фермерите по време на демонстрациите в стопанствата. Също така повишава обмена на знания и практически опит между фермерите по време на демонстрациите.

Комплектът за обучение представя най-важните елементи, които трябва да бъдат взети предвид при подготовката, провеждането и оценката на демонстрациите във фермата. Той предлага 6 лесни стъпки, които да се следват при организирането на демонстрационно събитие в земеделско стопанство, като се започне от ясна дефиниция на целите и се завърши с подробна оценка на събитието и последващи действия на база на тази оценка.

Изготвени са и три видеоклипа с уроци по отношение на използването на Комплекта за обучение. Те са качени на канала на FarmDemo в Youtube и можете да ги намерите тук.

Комплект за обучение FARMDEMO  включва и конкретни, интересни  и полезни съвети и специфични инструменти в подкрепа на подготовката, провеждането и оценката на демонстрационните събития.

Комплектът също така включва интересни вдъхновяващи видеа от практиката, включително:

  • Примери за това как функциониращи фермерски мрежи и програми за подпомагане могат да помогнат определянето на целите на демонстрационното събитие и целевите групи;
  • Видеоклипове за стопанства организиращи демонстрации;
  • Видеоклипове с препоръки за провеждане на демонстрации;
  • Примери за това как да се използва видеоклип като реклама за демонстрационно събитие;
  • Представяне на методи за обучение и улесняване на трансфера на знания и опит.

В следствие на противоепидемичните мерките свързани с COVID-19 в цяла Европа, в Комплектът  за обучение беше включено и Ръководство за организиране на виртуални и хибридни демонстрации в земеделски стопанства. Ръководството съдържа информация относно това какво представляват виртуалното и хибридното демонстрационно събития, както и основните стъпки за подготовка, провеждане и оценка на проведените виртуални / хибридни демонстрационни събития.