Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. НССЗ изготвя безплатно проектни предложения за кандидатстване на младите земеделски стопани

 На 2.11.2022 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)

 Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и в Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Срок за подаване на проектни предложения по подмярка 6.1:

Началната дата: 02.11.2022 г.       Крайната дата: 06.01.2023 г. 17:30 часа

Основни изисквания към кандидатите:

  • Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително);
  • Да са регистрирани за първи път като земеделски стопани или да са започнали земеделска дейност с цел производство на земеделска и животинска продукция, преди не повече от 24 месеца от датата на кандидатстване;
  • Икономически размер на стопанството да е в границите от 8 000 до 16 000 евро СПО.

Общият размер на финансовата помощ по подмярка 6.1 за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Възползвайте се от нашите услуги!

 Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) безвъзмездно изготвя проектни предложения на млади земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

 Със заповед № РД-08/03-643 от 02.11.2022 г. на Изпълнителния директор на НССЗ е  определен периода на прием на заявленията за предоставяне на КП А2Б на млади земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г., който е от 02.11.2022 г. до 30.12.2022 г.

 Обявения прием на заявления за получаване на КП А2Б е в изпълнение на Административен договор № РД50-45/04.10.2022 г., сключен между Министерството на земеделието, Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция и НССЗ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. за изпълнение на проект №BG06RDNP001-2.002-0001 с предмет предоставяне на консултантски пакет А2Б.

 Заявления за получаване на КП А2Б се приемат във всеки областен град на страната в териториалните областни офиси на НССЗ. Експертите от НССЗ ще Ви подпомагат при подготовката и подаването на проектните предложения.

Експертите на НССЗ имат готовност да помогнат на земеделските стопани за:

  • изготвяне на бизнес план;
  • съдействие за попълване на необходимите документи; подготовка и подаване на проектното предложение през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020);
  • информация и съвети за изискванията, условията и дейностите, които младият земеделски стопанин трябва да спазва и извършва по време на изпълнението на проекта.

Националната служба за съвети в земеделието успешно е изготвила над 2 000 проектни предложения за млади земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. по време на приемите през 2015 г. и 2018 г.

Можете да се свържете с нашите експерти, за да се консултирате относно възможността за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, както и за други въпроси свързани с развитието на Вашето стопанство.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЛАСТНИ ОФИСИ НА НССЗ Е

 ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

9.00 ч. - 17.30 ч.

Информация за телефоните за връзка с екипите от ТОО на НССЗ може да намерите тук.