Какво е център за професионално обучение (ЦПО)?


Центърът за професионално обучение (ЦПО) към НССЗ е лицензиран от НАПОО през 2007 г. Центърът за професионално обучение отговаря на държавните образователни изисквания в областта на професионалното обучение в селското и горското стопанство. ЦПО е виртуален център от знания и умения  в областта на селското и горското стопанство.
В Центъра могат да се обучават лица над 16 години за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация.
Успешно завършилите обученията получават удостоверение за квалификация.

 

Какви са предимствата на Центръра за професионално обучение на НССЗ?

НССЗ поддържа всекидневен контакт с хиляди фермери в България и познава техните нужди. Затова НССЗ има разработени и утвърдени програми за реализиране на висококачествено обучение с практическа насоченост, съобразени с изискванията на фермерите..
Разработените учебни програми и високият професионализъм на преподавателите, в по – голямата част експерти от службата, осигуряват необходимите знания и умения на земеделските стопани.
Чрез офисите на НССЗ във всеки областен град, Центърът за професионално обучение може да организира обучения за фермерите в удобно за тях време и място, без да се налага да отсъстват от своите стопанства.
Друго важно предимство на Службата е възможността фермерите да бъдат консултирани от експертите на НССЗ и след приключване на обучението.

 

Какви обучения може да организира ЦПО на НССЗ?


ЦПО към НССЗ. предлага широка гама от възможности и различни теми за повишаване на знанията на земеделските производители.
Тематиката на обученията е в 2 основни направления:
• Професионални обучения в областта на земеделието;
• Обучения по ключови компетенции по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”).