От 09.11.2021 г. до 12.11.2021 г. Центърът за професионално обучение към Национална служба за съвети в земеделието ще проведе oбучение по Агроекология от 30 учебни часа в гр. Плевен. Програмата включва  основни принципи и цели на агроекологията и биологичното земеделие, законодателството в тези области и прилагането на дейности от страна на фермерите.


В обученията  може да  участват лица с минимално образователно равнище - завършен първи гимназиален етап/завършен 10-ти клас, земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и/или лица, одобрени по мярка 10 „Агроекология и климат“ , мярка 11 „Биологично обучение“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  и/ или  клиенти на НССЗ  по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.
Успешно завършилите обучението получават удостоверение за завършено обучение.


Не се заплаща такса за обучение, но разходите за пътуване и други разходи свързани с участие в курса са за сметка  на участниците. Разходите за наем на зали и отпечатване на материалите са за сметка на НССЗ.
За участие в обученията се подават заявления  в Териториалните областни офиси на НССЗ и в Централно управление на НССЗ.

Лица за контакти:
Петя Куманова, тел: 0887 626 246
Борислава Борисова - 0882 533 853