Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Присъствен семинар с демонстрация "Производство на зеленчукови разсади - иновативни технологични решения"

Дата на провеждане: 26 април 2024 г. (петък)
Организатори: НССЗ, ТОО - Хасково и Аграрен университет - Пловдив

Онлайн семинар "Спазване на трудовите правоотношения в селското стопанство при постоянна и сезонна работа – задължителни по предварителните условия в социалната сфера по ОСП"

Дата на провеждане: 24 април 2024 г. (сряда)
Организатори: НССЗ, ТОО - Стара Загора и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Присъствен семинар с демонстрация "Предизвикателства при отглеждането на пчели в периода до първа главна паша. Новости в профилактиката и борбата с вароатозата"

Дата на провеждане: 24 април 2024 г. (сряда)
Организатори: НССЗ, ТОО - Кюстендил и Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд към Селскостопанска академия

Присъствен семинар "Иновативни методи при отглеждане на овце: системи за следене на състоянието, видове сензори за идентификация и дистанционно наблюдение на овце управление и наблюдение на високопланински пасища"

Дата на провеждане: 23 април 2024 г. (вторник)
Организатори: НССЗ, ТОО - Кърджали и Научен център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) - Смолян към Селскостопанска академия

Присъствен семинар "Изисквания и новости в режима на регистрация и контрол на земеделска техника в полза на земеделските стопани и облекчаване на дейността им"

Дата на провеждане: 19 април 2024 г. (петък)
Организатори: НССЗ, Териториален областен офис - Силистра и Областна дирекция "Земеделие" - Силистра

Присъствен семинар "Новости, ефективни решения и добри растителнозащитни практики при контрола на вредителите по земеделските култури"

Дата на провеждане: 19 април 2024 г. (петък)
Организатори: НССЗ, Териториален областен офис - Плевен и Областна дирекция по безопастност на храните - Плевен

Присъствен семинар с демонстрация "Основни фактори за роене при пчелните семейства. Добри практики за предотвратяване на нежелано роене"

Дата на провеждане: 18 април 2024 г. (четвъртък)
Организатори: НССЗ, Териториален областен офис - Габрово и Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд към ССА

Онлайн семинар "Въвеждане на предварителните условия в социалната сфера по ОСП - трудова заетост и здравословни и безопасни условия на труд"

Дата на провеждане: 18 април 2024 г. (четвъртък)
Организатори: НССЗ, Териториален областен офис - Варна и Икономически университет - Варна

Присъствен семинар с демонстрация "Избор на подходящи породи овце за отглеждане в планински район. Ролята на фермера в селекционния процес при конкретната порода овце"

Дата на провеждане: 18 април 2024 г. (четвъртък)
Организатори: НССЗ, Териториален областен офис - Перник и Асоциация за развъждане на Брезнишка овца (АРБО)

Присъствен семинар "Фитосанитарен контрол при зеленчукови култури - карантинни вредители и регулирани некарантинни вредители"

Дата на провеждане: 17 април 2024 г. (сряда)
Организатори: НССЗ, Териториален областен офис - Перник и Областна дирекция по безопастност на храните - Перник

Присъствен семинар с демонстрация "Добри практики в пчеларството"

Дата на провеждане: 17 април 2024 г. (сряда)
Организатори: НССЗ, Териториален областен офис - Шумен и земеделски стопанин