Тема: „Добри практики при употреба на продукти за растителна защита и водене на дневници за проведени растителнозащитни мероприятия. Оповестяване на РЗ мероприятия чрез електронната платформа ЕПОРД“

Дата: 6 април 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Ямбол, ул. “Батак“ № 1 - залата на ОДБХ - Ямбол

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Ямбол) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Ямбол)

По време на семинара: участниците ще се запознаят с добри практики при употребата на растително-защитни препарати /РЗП/, начин за оповестяването на растителнозащитни мероприятия чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) на БАБХ, както и с указанията за попълване и водене на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия.

Ще бъдат представени условията за кандидатстване по предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Добри практики при употреба на растително-защитни препарати /РЗП/.

► Оповестяване на растително-защитни мероприятия чрез Електронната платформа за оповестяване на растително-защитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) на БАБХ.

► Указания за попълване и водене на дневниците за растителнозащитните мероприятия.

► Възможности за подпомагане на млади фермери по предстоящия прием на проектни предложения през 2022 г. по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Зоя Тодорова (главен експерт в ТОО - Ямбол на НССЗ), тел.: 0889 807 969, е-mail: yambol.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!