Тема: "Глобалната криза с медоносните пчели и нарастващите загуби на пчелни семейства в България – причини и ответни реакции"

Дата: 8 декември 2023 г. (петък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час: 10:00 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Благоевград и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Повече за семинара: Болшинството от хората познават медоносните пчели като производители на пчелен мед и други пчелни продукти, но не знаят, че биологичната им значимост се дължи на факта, че те опрашват около 80% от ентомофилните растения. В настоящия момент биоразнообразието на медоносните пчели в Европа и по света е застрашено от: неконтролираното въвеждане на гени от други подвидове в адаптираните местни популации; стреса от променящата се околна среда и замърсяването ѝ; появата на нови патогени и глобалните климатични промени. Организираните действия, насочени към запазване на подвидовете медоносни пчели и техните адаптирани местни екотипове биха били отпор срещу нарастващите заплахи. Липсата на такива усилия ще повлияе пагубно върху живата природа, засягайки дивата и земеделска растителност, ще се отрази негативно върху природното биоразнообразие и ще рефлектира върху драстично намаляване на селскостопанската продукция, защото е доказано, че 1/3 от хранителните запаси на човечеството зависи от пчелното опрашване.

         Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за дейностите на НССЗ  по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., а също и за някои възможности за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

.Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Загубите на пчелни семейства в Европа и по света и установените най-значими причини за това,
  • Поглед към загубите на пчелни семейства в България за последните 5 години и основанията за опазване на местната българска медоносна пчела,
  • Възможности за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. в областта на биологичното земеделие. Дейности на НССЗ по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.      

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

 

Линк за регистрация: https://forms.gle/E5DpFVmzRLtxERbS8

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/85669397767

ID за семинара: 85669397767

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с с г-н Стилян Рупов (координатор на ТОО – Благоевград на НССЗ), тел.: 0887 857 879, е-mail: blagoevgrad.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!