Тема: „Oсновни етапи  на съвременната селекция при овцете и ролята на фермера в селекционния процес“

Дата: 12 юли 2022 г. (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч.

Краен час:  13:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - гр. Ямбол и Аграрен университет - Пловдив

По време на онлайн семинара: Участниците ще бъдат запознати с основните етапи на съвременната селекция при овцете и ролята на фермера в селекционния процес. Успешното и устойчиво овцевъдство изисква да се съчетае отглеждането на овцете с целенасочена селекция по икономически важни признаци и по този начин да се произвежда достатъчна по количество и качество продукция с максимална ефективност. Това изисква да се направят количествени и качествени оценки по отношение на признаците – плодовитост, живо тегло и среднодневен прираст на агнетата до отбиване и след отбиване, чрез компетентно разработена развъдна програма с цел подобряване на продуктивността на овцете.

По време на втората част на  семинара, участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

► Основни етапи на съвременната селекция при овцете и ролята на фермера в селекционния процес

  • Идентификация на овцете за нуждите на развъдната дейност и регистрация на произхода (майчин и бащин);
  • Измерване на икономически важни признаци при овцете, свързани с продуктивността и първоначален анализ и обработка на данните.
  • Анализ и оценка на данните от измерванията на продуктивността и използването им за оценка на развъдната стойност на овцете.

► Очаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/jnEMzpk1EKP8E7r99

Линк за достъп:  https://us06web.zoom.us/j/81122699428

ID за семинара: 811 2269 9428

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Зоя Тодорова (координатор, главен експерт в ТОО - Ямбол на НССЗ), тел: 0889 807 969, имейл: yambol.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!