Тема: „Предварителни условия в социалната сфера по Общата селскостопанска политика - трудова заетост и здравословни и безопасни условия на труд"

Дата:  15 май 2024 г. (сряда)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис -  Добрич и Териториална дирекция "Инспекция по труда" (ТД ИТ) - Добрич

По време на семинара участниците ще се запознаят със същността на социалната условност и по-специално с практическите аспекти на трудовите правоотношения в земеделието, в т.ч. условия на труд и изисквания за здраве и безопасност.

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Особености на трудовите правоотношения при краткотрайна сезонна селскостопанска работа
  • Осигуряване на безопасност и здраве при извършване на земеделски дейности

Участието е безплатно, но е необходима регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/9jGHaHRbVUbeuzWb8

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/84906358148

ID за семинара: 849 0635 8148

За допълнителна информация: г-жа Маринела Георгиева (експерт в ТОО - Добрич) на тел.: 0885 848 182 и електронна поща: dobrich.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!