Тема: „Прилагане на земеделски практики за кръгова биоикономика в стопанствата“

Дата: 10 ноември 2022 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието-Териториален областен офис (ТОО) - Добрич и Аграрен университет Пловдив

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с основните принципи и цели при въвеждане на кръгова биоикономика в земеделието, както и прилагането на правилните  практики  и възможността за вземане на правилните решения. Ще бъдат представени добри примери и практики за кръгова биоикономика в земеделския сектор.

По време на втората част на семинара участниците ще се информират за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Безотпадни технологии в производството с ресурси от животновъдните стопанства. Споделен опит от кооператива Пиндос в Гърция, като част от Европейският проект COOPID „Коопериране на клъстери за биоикономика за трансфер на био-базирани знания чрез иновативни техники за разпространение в секторите на първично производство“
  • Оползотворяване на отпадните продукти в сектор Растениевъдство. Практики и споделен опит чрез добри примери от проекта COOPID и новите Европейски модели за сътрудничество между първичните земеделски производители
  • Възможности за подпомагане на млади фермери по настоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/ccxiU2DvYFqZsPjk6

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/83582484278

ID за семинара: 83582484278

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Маринела Георгиева – координатор на ТОО на НССЗ в гр. Добрич, тел.: 0885 848 182, ел. поща: dobrich.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!