Тема: „Нормативни изисквания при провеждане на растителнозащитни мероприятия и спазване на безопасните условия на труд в малките и средни земеделски стопанства“

Дата: 30 септември 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 13:30 часа

 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Велико Търново), Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Велико Търново и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, дирекция „Инспекция по труда“ - Велико Търново.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните изисквания при провеждане на растителнозащитните мероприятия в стопанствата, нормативната база свързана с тези дейности, както и с основните нормативни изисквания и правила за безопасни условия на труд в малките и средни земеделски стопанства.

Участниците ще бъдат информирани и за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Нормативни изисквания при провеждане на растителнозащитните мероприятия в малките и средни земеделски стопанства – добри растителнозащитни практики;

► Спазване на безопасните условия на труд в малките и средни земеделски стопанства;

► Предстоящ прием и изисквания при изпълнение на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. – за прием на проектни предложения през 2021 г.;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/njoiQF2UovjFNHVx5

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96565943510

ID на семинара: 965 6594 3510

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Деян Дончев (главен експерт координатор на ТОО на НССЗ в гр. Велико Търново) и с г-жа Силвена Войводова (старши експерт в ТОО - В. Търново на НССЗ), тел: 0887 867 374, 0885 074 170, имейл: veliko_turnovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!