Тема: "Добри практики при употреба на продукти за растителна защита. Фитосанитарен контрол"

Дата: 24 март 2023 г. (петък)

Място на провеждане:  гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 207 – Дом на техниката

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Кърджали и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Кърджали

По време на семинара: участниците ще се запознаят с правилата и изискванията при употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) и с принципите на добрата растителнозащитна практика. Ще бъдат информирани за задължителните дейности произтичащи от Системата за събиране на опаковки от ПРЗ и упражняване на самоконтрол за употребата им за произведената растителна продукция.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Изисквания и дейности за изпълнение на фитосанитарните стандарти;
  • Правила при употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ);
  • Дейности произтичащи от Системата за събиране на опаковки от ПРЗ;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Ще бъдат информирани  и за необходимостта от регистрация в СЕУ на ДФЗ и подпомагане на малките земеделски стопанства чрез директните плащания по интервенции в Стратегическия план 2023-2027 г. за стопанства в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Пчеларство“.   

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Мария Белева (гл. експерт в ТОО - Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 56 69 18, е-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!