Тема: "Фитосанитарни изисквания, регистрационни и разрешителни режими в земеделието"

Дата: 10 март 2023 г. (петък)

Място на провеждане:  гр. Разград, ул. Княз Дондуков № 3, ет. 4 (сградата на Областно пътно управление)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:15 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделиетоя Териториален областен  офис (ТОО) Разград и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Разград

По време на семинара  участниците ще бъдат информирани за задължителните нормативни изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при провеждане на растителнозащитни мероприятия в своите стопанства и ще се запознаят с видовете фитосанитарни стандарти и задължения при изпълнение и начините за контролиране на спазването им.  

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Ще бъдат информирани за необходимостта от регистрация  в СЕУ на ДФЗ  и подпомагане на земеделските стопанства  чрез директните плащания   по интервенции в Стратегическия план  2023-2027 г. , касаещи  стопанства  с трайни насаждения и зеленчуци.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Нормативни изисквания при провеждане на растителнозащитните мероприятия в малките и средните земеделски стопанства. Правила за добра растителнозащитна практика; 
  • Фитосанитарни стандарти - изпълнение и контрол; 
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2. Регистрация  в СЕУ на ДФЗ  и  подпомагане на земеделските стопанства  чрез директните плащания   по интервенции в Стратегическия план  2023-2027 г., касаещи  стопанства  с трайни насаждения и зеленчуци

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: главен експерт  от  ТОО - Разград на НССЗ на  тел.: 0888890622; 0889013720,   е-mail: razgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!