Тема: "Хуманно отношение и биосигурност при отглеждането на дребни преживни животни"

Дата: 30 юни 2023 г. (петък)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Място на провеждане: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 74, ет. 6, зала на Областна дирекция - Монтана на ДФ „Земеделие“

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) Монтана и Земеделски институт Стара Загора

По време на семинара участниците ще се запознаят с основните методи за изследване на показателите на жизнената среда и мерките за биосигурност в животновъдните стопанства при отглеждане на дребни преживни животни, както и стандартите за хуманно отношение към животните.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Хуманно отношение при отглеждане на дребни преживни животни. Действащо законодателство в България и ЕС;
  • Методи за изследване на показателите на жизнената среда и мерки за биосигурност в животновъдните стопанства с ДПЖ;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-н Григорий Димов, експерт-координатор на ТОО Монтана на НССЗ, тел. за връзка: 0885 835 745; e-mail: montana.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!