Тема: "Моделиране на отчетната дейност на малки земеделски стопанства"

Дата: 02 март 2023 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2, ет. 1, зала № 1 на Областна администрация - Пазарджик

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Пазарджик) и Аграрен университет - гр. Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с необходимите документи при закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) от земеделските стопани, с видовете амортизации и изготвяне на амортизационен план. Водене на книга за приходите, книга за разходите, инвентарна книга, материална книга (в случаите на едностранно счетоводство) от земеделските стопани.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Необходими документи при закупуване на ДМА от земеделските стопани. Видове амортизации и изготвяне на  амортизационен план
  • Книга за приходите, книга за разходите, инвентарна книга, материална книга - при водене на едностранно счетоводство от земеделските стопани
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: Александър Туйков (експерт-координатор на ТОО - Пазарджик на НССЗ), тел.: 0886 994 210, е-mail: pazardjik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!