Тема: "Режим на регистрация и контрол на земеделска техника"

Дата: 15 декември 2023 г. (петък)

Място на провеждане: с. Жеглица, обл. Видин. В стопанството на земеделския стопанин Жечко Андрейнски. (За улеснение на участниците: пред кметството на с. Жеглица в 9:45 ч.).

Начален час: 10:00 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Видин и  Областна дирекция „Земеделие“ - Видин

По време на семинара участниците ще бъдат информирани за изискванията при регистрация и контрола на земеделска и горска техника и спазване на Наредба № 2/3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР, също така и с възможностите за подпомагане по интервенцията II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Регистрация и контрол на земеделска техника. Изисквания при регистрация на техника, внесена от страни извън ЕС,
  • Правоспособност и безопасност при движение на земеделска техника по пътища, отворени за обществено ползване,
  • Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Възможности за подпомагане по интервенцията II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г.,

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Емил Балкански (координатор на ТОО - Видин на НССЗ), тел.: 0888 818 076, е-mail: vidin.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!