Тема: „Новости и добри практики при растителната защита при сливата, резитбени операции"

Дата:  2 април 2024 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Дряново, обл. Габрово (базата на ИПЖЗ Троян, филиал Опитна станция по сливата - Дряново)

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Габрово и Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян (филиал Дряново)

По време на семинара участниците ще се запознаят с новости и добри практики при растителна защита и резитбените операции при сливата. Ще се демонстрира правилното приготвяне и прилагане на разтвори за растителнозащитни мероприятия.

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Новости и добри практики при растителната защита при сливата
  • Резитбени операции при сливата

За допълнителна информация: г-н Даниел Денчев (координатор в ТОО - Габрово) на тел.: 0882 858 922 и електронна поща: gabrovo.m@naas.government.bg.

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!